Integraal Crisisplan

Het integraal crisis plan (ICP): All Hazard voorbereid zijn!

Zorginstellingen zijn vanuit de wet onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde zorg aan patiënten. Deze verantwoordelijkheid geldt ook tijdens een crisissituatie. Steeds vaker wordt er binnen de zorgsector gezocht naar een toegankelijke en eenduidige wijze van reageren op een breed scala van mogelijke crises. Dat noemen wij een ‘all hazard’ benadering die wordt vastgelegd in een integraal crisisplan.

Een integraal crisisplan verbindt bestaande procedures en plannen met elkaar. Het biedt een basiswerkwijze om bij elke soort crisis voorbereidt te zijn op ”het bekende” en de aandacht te richten op de specifieke en nieuwe unieke elementen van de crisis op dat moment.

In samenwerking met vier andere netwerken acute zorg heeft het Netwerk Acute Zorg Noordwest drie brondocumenten ontwikkeld die zorginstellingen kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van een Integraal Crisisplan.

 1. Een visiedocument met hierin een visie op crisismanagement: op welke impactgebieden moet een integraal crisisplan antwoord bieden. Wat is het integraal  crisisplan wel, en wat is het niet,
 2. Een document met hierin de bouwstenen voor het opstellen van een Integraal Crisisplan. Het document kan gebruikt worden om bestaande crisisplannen aan te vullen of aan te scherpen. De bouwstenen kunnen ook in samenhang worden benut als kader voor een nieuw op te stellen integraal crisisplan,
 3. Een Implementatie- en OTO-wijzer om zorginstellingen te ondersteunen bij de implementatie van een integraal crisisplan en een plek te geven in het opleiden, trainen en oefenen (OTO).

Het Netwerk Acute Zorg Noordwest faciliteert de zorginstellingen bij de implementatie van een integrale crisisplan binnen de eigen organisatie. Voorbeelden hiervan zijn activiteiten gericht op het agenderen en creëren van draagvlak/bewustwording binnen de eigen organisatie: positioneringssessie, planworkshop, coaching en/of een crisisoefening in de vorm van een tabletop/simulatieoefening. Het Netwerk Acute Zorg Noordwest heeft kennisdeling hoog in het vaandel staan en een belangrijk aspect bij de implementatie van een integraal crisisplan is juist kennisdeling. Om hier invulling aan de te geven heeft het Netwerk Acute Zorg Noordwest in samenwerking kennisplatforms georganiseerd waarin de  zorginstellingen onderling ervaringen konden uitwisselen. Voortkomend uit deze kennisplatforms zijn voor de crisisteams een 8-tal generieke scenariokaarten ontwikkeld:

 1. Scenariokaart Cybercrisis
 2. Scenariokaart Uitval ICT
 3. Scenariokaart Langdurige Stroomstoring
 4. Scenariokaart Terrorisme
 5. Scenariokaart Totale Evacuatie Zorginstelling
 6. Scenariokaart Zedenzaak
 7. Scenariokaart Grootschalige Infectieziekten
 8. Scenariokaart Terroristische aanslag met CBRN component