Ontwikkeling en implementatie Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan

Bij rampen en grote ongevallen kunnen veel slachtoffers vallen. Het aanbod van slachtoffers in de eerste 2 uur van een ramp of incident kan de actuele behandelcapaciteit van ziekenhuizen overstijgen. Om de opvang van slachtoffers te organiseren en te voorkomen dat op de langere termijn de zorgcontinuïteit in gevaar komt wordt aan gewondenspreiding gedaan. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) van het brongebied en wordt uitgevoerd onder regie van de meldkamer ambulancezorg van betrokken RAV. Op basis van te verwachten slachtoffers kunnen ziekenhuizen besluiten om hun crisisplannen op te starten, waardoor hun medische behandelcapaciteit binnen korte termijn wordt vergroot.

Het bovenregionaal gewondenspreidingsplan is tot stand gekomen naar aanleiding van ervaringen met grootschalige incidenten (terroristische aanslag) in onder andere Parijs, Brussel en Berlijn. De ervaring leert dat:

  • Zelfverwijzers bij voorkeur naar het dichtstbij zijnde ziekenhuis gaan;
  • Er direct rekening gehouden dient te worden met de zorgcontinuïteit binnen de eigen regio. Voorkom ‘opstopping’ in de eigen regio hetgeen leidt tot secundaire verplaatsingen van patiënten, ook in de weken na een incident.

Het bovenregionaal gewondenspreidingsplan treedt in werking op het moment dat bij een grootschalig incident de verwachte vraag naar acute zorg in de 1e 2 uur de regionaal actuele behandelcapaciteit overstijgt.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Leo Notenboom