Patiëntenstromen

Het hoofddoel van het ROAZ en de Netwerken is het borgen en optimaliseren van de regionale beschikbaarheid, de bereikbaarheid en kwaliteit van de spoedeisende ketenzorg. Hiervoor dient het ROAZ o.a. het volgende in te kaart brengen:

  • Acute zorgaanbod in de regio, en;
  • (daaruit volgende) witte vlekken in bereikbaarheid en (structurele) beschikbaarheid.

Bij veranderingen in zorgvraag of -aanbod, bijvoorbeeld door fusies, verhuizingen of concentratie van zorg, kunnen mogelijk witte vlekken ontstaan in de regionale bereikbaarheid, beschikbaarheid of kwaliteit van de acute zorg. Hier kan het ROAZ op anticiperen door periodiek zorgvraag en -aanbod in kaart te brengen en af te stemmen.

De doelstelling van het jaarlijkse project patiëntenstromen is het in kaart brengen van de primaire patiëntenstromen binnen de spoedzorgketen in Noord-Holland en Flevoland. Door dit onderzoek jaarlijks te herhalen, ontstaat een beeld van de regionale patiëntenstromen over de tijd, verschuivingen/trends hierin en komen mogelijke verbeterpunten aan het licht. Voor het project hebben wij voor de verschillende typen ketenpartners een vragenlijst ontwikkeld. Klik hier voor de vragenlijsten: SEH, HAP en RAV.