Wat zijn regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie?

Een belangrijk onderdeel van de aanpak van antibioticaresistentie in Nederland is het opzetten van regionale antibioticaresistentie-zorgnetwerken. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) worden in het land tien van deze netwerken opgezet. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en GGD GHOR Nederland ondersteunen en adviseren deze tien zorgnetwerken.

Wat is een Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie (ABR)?

Een Regionaal Zorgnetwerk ABR is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties en zorgprofessionals in een regio. Het doel is het ontstaan van antibioticaresistentie en verspreiding van resistente bacteriën te voorkomen, op regionaal niveau. Dit laatste is een bewuste keuze, omdat is gebleken dat resistente bacteriën zich vooral binnen een regio verspreiden en in veel mindere mate tussen regio’s.

Samenwerking

De belangrijkste taak van de zorgnetwerken is om te zorgen dat er een vorm van samenwerking ontstaat die de verschillende domeinen overstijgt. Om antibioticaresistentie aan te pakken is het nodig dat de behandel- (cure : ziekenhuizen, huisartsen) en zorgsector (care: overige zorginstellingen, zoals bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg) en de partijen binnen de publieke gezondheid (overheid: o.a. RIVM en GGD-en)  nauw samenwerken.


Wat gaan de zorgnetwerken doen?

Naast het opzetten en stimuleren van samenwerking hebben de zorgnetwerken de volgende taken:

 • Het betrekken van zorginstellingen, organisaties en zorgprofessionals binnen het netwerk en deelname aan de landelijke surveillance
 • Het opstellen van een regionaal risicoprofiel en het daarop aanpassen van de beheersmaatregelen
 • Het beschikbaar maken van gegevens van periodieke prevalentiemetingen naar dragerschap van Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO’s)
 • Deskundigheidsbevordering door organisatie van bij- en nascholing
 • Inzicht krijgen in hoeverre infectiepreventiemaatregelen in zorginstellingen en bij andere aanbieders is geïmplementeerd
 • Streven naar een identieke en reproduceerbare manier van audits uitvoeren
 • Transparantie en communicatie faciliteren over de aanwezigheid van BRMO in de regio
 • Advisering bij bestrijdingsmaatregelen
 • Een effectief en transparant beleid ten aanzien van antimicrobial stewardship
 • Afstemmen en uitwisselen van het regionaal beleid op landelijk niveau

Regionaal Coördinatie Team (RCT)

In elk zorgnetwerk is een regionale stuurgroep actief, die een regionaal coördinatieteam aanstuurt voor de uitvoering en coördinatie van bovenstaande taken. Dit RCT bestaat uit verschillende professionals, bijvoorbeeld een arts-microbioloog, arts maatschappij en gezondheid, deskundige infectiepreventie, internist-infectioloog, specialist ouderengeneeskunde, huisarts en datamanager en/of epidemioloog. Een kwartiermaker neemt het voortouw in het opzetten van het zorgnetwerk.

De rol van het ROAZ

Hoewel antibioticaresistentie niet direct over acute zorg gaat, is landelijk de afspraak gemaakt om de Regionale Netwerken ABR onder te brengen binnen het ROAZ. In het ROAZ zitten een groot deel van de bestuurders van de organisaties betrokken bij de aanpak van antibioticaresistentie al bij elkaar aan tafel. In de praktijk betekent dit dat de bestuurders binnen ROAZ-verband op de hoogte worden gehouden en zo nodig regionale samenwerkingsafspraken kunnen maken.

Regio Noord-Holland / Flevoland

Binnen de regio Noord-Holland en Flevoland zijn twee Regionale ABR-zorgnetwerken actief:

 • Regio West (het westen van Noord-Holland)
 • Regio Oost (het oosten van Noord-Holland en Flevoland).

Beide netwerken vallen onder één stuurgroep. Vooralsnog is in deze fase voor beide regio’s één gezamenlijk RCT actief. De kwartiermaker in deze regio is Ad Olijhoek (AOLYHOEK@ggdhn.nl).

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp of iets willen opmerken, dan kunt u dit aangeven bij de kwartiermaker.