Crisisbeheersing

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, Wet publieke gezondheid, Wet veiligheidsregio’s, Tijdelijke wet ambulancezorg en de Wet Toelating Zorginstellingen zijn instellingen in de zorg zelf verantwoordelijk voor hun preparatie op rampen en crisis. Het leveren van verantwoorde zorg in bijzondere omstandigheden vereist extra en bijzondere vaardigheden die (kunnen) afwijken van het reguliere dagelijkse werk. Crisisbeheersing omvat het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat een organisatie ter handhaving van de continuïteit van zorg neemt.

Met het ondertekenen van het convenant Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de veldpartijen is een cyclus gestart waarbij zorginstellingen een beroep kunnen doen op stimuleringsgelden ter ondersteuning van hun voorbereiding op rampen en crises. In het Landelijk Beleidskader Crisisbeheersing is vastgelegd dat de OTO-stimuleringsgelden niet gebruikt wordt voor onder meer reguliere zorg, de reguliere bedrijfsvoering en reguliere hulpverleningsactiviteiten.

Documenten:

Activiteiten