24/7 real-time inzicht in beschikbare capaciteit spoedzorgketen Noord-Holland en Flevoland – Bevindingen deelproject 1a

6 juli 2021

Aanleiding

Als ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) -regio’s is onze collectieve taak patiënten ontvangen, zo snel mogelijk met de juiste acute zorg op de juiste plek. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De capaciteit in de acute zorgketen staat al enige jaren onder druk. De capaciteitsproblematiek is vooral merkbaar tijdens piekmomenten. Het proces van instroom, doorstroom en uitstroom raakt tijdens deze momenten verstoord. Een onwenselijke situatie die oplossing behoeft

Inzicht in capaciteit – LPZ

Om de capaciteitsproblematiek op te lossen is er niet een pasklare oplossing voorhanden. Eén van de deeloplossingen betreft het (beter) regisseren van de acute patiëntenstromen binnen een regio door inzet van een applicatie die 24/7 real-time inzicht biedt in de noodzakelijke beschikbare capaciteit en deskundigheid in de gehele spoedzorgketen (ZKH, RAV/MKA, HAP, VVT; spoedafdelingen en kliniek; hoog en laagcomplex). In combinatie met de regionale ketenafspraken over bepaalde zorgstromen en aanwezige faciliteiten en expertise kan de meldkamer/ambulance hiermee direct rijden naar het ziekenhuis met beschikbare opvangcapaciteit. Hiermee kan doelmatiger gebruik worden gemaakt van schaarse beschikbare (regionale) middelen en personeel.

Vorige jaar is landelijk de keuze gemaakt hiervoor het LPZ (Landelijk Platform Zorgcoördinatie, voorheen 2TWNTY4) gefaseerd te gaan gebruiken. In onze regio faciliteren wij de landelijke implementatie in 2 deelprojecten:

  • Project 1a: Een regio-breed onderzoek naar behoeften/wensen en haalbaarheid functionaliteiten LPZ volgens de verschillende relevante gebruikersgroepen in de acute keten (met focus op ziekenhuizen en RAV/MKA’s).
  • Project 1b: Een pilotimplementatie met een beperkt aantal ziekenhuizen en RAV’en / MKA’s die de applicatie gaan testen op (verdere) bruikbaarheid en effecten.

Hieronder volgen de bevindingen uit deelproject 1a.

Doelstelling

  • Inzicht in behoeften en haalbaarheid functionaliteiten (spoed)zorgcapaciteit LPZ onder de relevante partners en disciplines.

Werkwijze

Om de doelstelling te behalen zijn er groepsinterviews uitgevoerd binnen de spoedzorgketen in de regio:

  1. Ziekenhuizen met manager acute as, capaciteitsmanager en adviseur/specialist ICT- en/of CMIO (11/11 ziekenhuizen);
  2. RAV/MKA’s met hoofd meldkamer en MMA (n=5/5 ambulancediensten);
  3. HA(P): met HAP-manager en huisarts (n=2 organisaties, steekproef);
  4. VVT-organisaties (n=2 organisaties, steekproef).

Conclusies & aanbevelingen

Binnen de spoedzorgketen van Noord-Holland en Flevoland bestaan er vooral overeenkomstige maar ook een aantal verschillende behoeften en ideeën (over haalbaarheid) van LPZ functionaliteiten die real-time inzicht bieden in capaciteit.

Alle ketenpartners zouden inzicht willen hebben in de spoedzorgcapaciteit van ziekenhuizen middels stops (dus SEH, EHH, IC, Traumakamer e.d.). Handmatige invoer blijft hiervoor wenselijk en noodzakelijk. Hierbij zou een stoplichtmodel de voorkeur verdienen: rood, oranje en groen (i.p.v. rood/groen zoals in Acuut Zorgportaal nu). Alleen voor ziekenhuizen onderling is er behoefte aan inzicht in de beschikbare spoed- en klinische beddencapaciteit (het aantal beschikbare/bezette bedden) en de druktescore NEDOCS voor de SEH’s. Het LPZ wordt hiervoor als veelbelovend instrument gezien. De haalbaarheid van geautomatiseerde registratie (via koppeling EPD) zal echter voor met name de klinische bedden nog moeten blijken uit pilotproject 1b.

Hiernaast blijkt er eigenlijk bij alle ketenpartners aanzienlijke behoefte aan (beter) inzicht in de capaciteit van de verschillende typen VVT-bedden. Het lijkt echter niet waarschijnlijk dat het LPZ hiervoor in de huidige opzet een geschikt instrument is. Aan capaciteitsinformatie van HAP, RAV en GGZ blijkt er bij de partners in de spoedzorgketen eigenlijk minder behoefte is. Dit zijn (gelukkig) ook functionaliteiten waar het LPZ nog niet in voorziet.

Deze bevindingen sluiten goed aan bij de weg die al is ingeslagen in de andere regionale pilots en zullen hierin verder worden meegenomen.

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.