Even voorstellen: Steffie van Schoten

1 februari 2018

Steffie van Schoten (33 jaar), is vanaf januari 2018 werkzaam als adviseur bij het Netwerk Acute Zorg Noordwest

Wat is je achtergrond?

Ik ben socioloog en sociaal psycholoog. In 2008 ben ik afgestudeerd en heb ik enige tijd gewerkt bij een uitgeverij van capaciteiten- en persoonlijkheidstests. Daarna heb ik als promovendus bij het Nederlands instituut voor onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL) onderzoek gedaan naar de werking van kwaliteitssystemen in ziekenhuizen. Voor dit onderzoek heb ik dossieronderzoek, vragenlijstonderzoek, interviews en observaties op de OK en SEH uitgevoerd om inzicht te krijgen in de voorwaarden waaronder het implementeren van een kwaliteitssysteem leidt tot verbetering van de zorg.

Eén van de belangrijkste conclusies van mijn onderzoek was dat een kwaliteitssysteem op lange termijn kan leiden tot betere zorg, maar alleen wanneer zorgprofessionals voldoende worden betrokken bij kwaliteit verbeterende activiteiten. Uit interviews met zorgprofessionals bleek dat zij overspoeld worden door regels en procedures die binnen het kwaliteitssysteem worden gesteld. Vaak zien ze niet hoe deze regels en procedures bijdragen aan kwaliteit. Het is daarom essentieel om bijvoorbeeld meer te doen met de feedback van zorgprofessionals over de toepasbaarheid van regels en procedures in de praktijk. En het systeem zo in te richten dat artsen en verpleegkundigen de meerwaarde ervaren in hun dagelijkse werk.

Wat heb je nog meer gedaan op het gebied van kwaliteit in de zorg?

Naast mijn promotieonderzoek was ik betrokken bij verschillende onderzoeken op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de medisch specialistische zorg o.a. over de beleving van de declaratieregels van de NZa, de nulmeting Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz), de evaluatie van het VMS Veiligheidsprogramma en een Europees Netwerk voor Patiëntveiligheid waarbinnen best practices werden uitgewisseld.

Na mijn promotieonderzoek werkte ik als adviseur kwaliteit bij de Federatie Medisch Specialisten. Hier was ik betrokken bij de ontwikkeling van landelijk beleid op het gebied van indicatoren, de kwaliteitsvisitatie, registratielast en openheid bij calamiteiten. Ik was betrokken bij een onderzoek naar de ervaren registratielast onder medisch specialisten. Hieruit bleek dat medisch specialisten gemiddeld 40% van hun tijd kwijt zijn aan administratieve handelingen. Mede op basis van dit onderzoek, worden nu oplossingen bedacht voor het verminderen van zinloze administratieve handelingen.

Wat zijn je belangrijkste taken bij het Netwerk Acute Zorg?

Ik zal me voornamelijk bezig houden met de implementatie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen in de regio Noordwest. De eerste stap is het in kaart brengen van hoe onze regio er op dit moment voor staat met betrekking tot de normen uit het kader. Veel normen in het kader betreffen reeds bestaande normen, dus zal er al veel geregeld zijn in onze regio. Voor wat er dan nog overblijft zullen we samen met de betrokken ketenpartners projecten opstarten rondom (sets van) normen. Naast het Kwaliteitskader zal ik o.a. betrokken zijn bij de focusgroep SEH-HAP en de voorbereiding van het ROAZ.

Wat vind je van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen?

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen beschrijft de normen die het veld zelf stelt aan de samenwerking tussen ketenpartners op het gebied van de spoedzorg. Met als doel om de patiënt de best mogelijke zorg te geven in acute situaties. Het Kwaliteitskader geeft hiermee enorm veel aanknopingspunten om de zorg nog verder te verbeteren en deze kwaliteitsverbetering te borgen in dagelijkse processen en regionale afspraken. Het Kwaliteitskader is omvangrijk en de implementatie zal een uitdaging worden, maar ik denk dat we samen ver kunnen komen door het kader vooral te blijven zien als een instrument voor kwaliteitsverbetering voor alle betrokken partijen. Belangrijk hierbij is om wel oog te blijven houden voor het beperken van de registratielast.

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.