Gestructureerde triage verbetert behalen aanrijtijden GGZ crisisdiensten

29 juni 2017

Bijlage: Rapport – Triage bij GGZ crisisdiensten – Eindrapport ROAZ-pilotonderzoek 

Gestructureerde triage verbetert behalen aanrijdtijden GGZ crisisdienstenProbleem:

Bij een acute psychiatrische crisis schakelt een hulpverlener (zoals huisarts, politie, Spoedeisende Hulp of wijkteam) een GGZ crisisdienst in. De norm is dat een regionale crisisdienst 80% van alle patiënten binnen 2 uur moet beoordelen. Ketenpartners geven echter aan dat de norm vaak niet gehaald wordt. Verschillende crisisdiensten herkennen dit, maar geven aan geen mogelijkheden te zien om wachttijden sterk terug te dringen binnen de huidige organisatie (personele en financiële middelen). 

Triage als (deel)oplossing:

In een landelijke analyse van SIRM (2015) gaven crisisdiensten wel aan dat de GGZ meer zou kunnen werken met triage criteria en urgentiegraden, waarbij een hogere urgentiegraad voorrang geeft bij de beoordeling. Gestructureerde (telefonische) triage zorgt ervoor  dat de meest acute patiënten ook als éérste beoordeeld worden. In dit kader is vanuit Netwerk Acute Zorg Noordwest en TraumaNet AMC in 2015/2016 een telefonisch triageprotocol uitgewerkt. Dit nieuwe triage protocol  is vervolgens geëvalueerd in een pilotonderzoek bij 3 crisisdiensten: GGZ Noord-Holland Noord (NHN), Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) en GGZ Centraal (Hilversum).

Triage verbetert behalen aanrijtijden:

Uit het onderzoek blijkt dat crisisdiensten met het nieuwe triage protocol hun patiëntenaanbod konden spreiden over de gestelde urgentiecategorieën. Het triageprotocol bleek inderdaad een positief effect te hebben op het percentage behaalde aanrijtijden wanneer de aanrijtijden van patiënten werden afgezet tegen zowel de 2-uursnorm als de gekozen hoogste urgentiecategorie in het triageprotocol. Hierbij werd een toename van het percentage behaalde aanrijtijden gevonden van ongeveer 15%. Een enorme winst, zeker omdat de personele en financiële middelen schaars zijn  binnen de acute psychiatrie. Desalniettemin bleef het behaalde percentage aanrijtijden relatief laag, en laten de resultaten ook zien dat het met de huidige capaciteit niet mogelijk zal zijn om bijvoorbeeld  90-95% van de patiënten binnen de norm te kunnen beoordelen. Hier ligt ook een uitdaging voor VWS en verzekeraars.

Aanbevelingen:

De deelnemende triagisten gaven aan dat het triageprotocol nog wel verbeterd moet worden voor gebruik in de praktijk. Zij gaven verschillende verbetermogelijkheden. Uitgangspunt bleek in ieder geval een geautomatiseerd protocol waarbij in maximaal 4-6 vragen de urgentie en actie kunnen
worden bepaald. Belangrijke aanbeveling van de onderzoekers is om de betrouwbaarheid en validiteit van het hernieuwde protocol in vervolgonderzoek centraal te stellen en de response/registratie te verbeteren. Dit vooral omdat het triageprotocol nu als onderlegger is toegepast in de (landelijke) Generieke Module Acute Psychiatrie.

Lees hier het rapport

Gestructureerde triage verbetert behalen aanrijdtijden GGZ crisisdiensten 1

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.