Rapportage Traumaregistratie 2016 Regio Noordwest

27 september 2017

De belangrijkste cijfers, inzichten en trends

In Nederland zijn elf regionale traumacentra (Netwerken Acute Zorg) die een coördinerende rol hebben in de acute zorg in de regio. Netwerk Acute Zorg Noordwest bedient het westelijk deel van Noord-Holland, van Den Helder tot Hoofddorp, Zaandam en Amstelveen.

Ieder traumacentrum draagt onder andere zorg voor ernstig gewonde ongevalsslachtoffers en is daarnaast verantwoordelijk voor het coördineren van een regionale traumaregistratie. Ziekenhuizen in Nederland zijn verplicht de gegevens van traumapatiënten die via de Spoedeisende Hulp (SEH) worden opgenomen te registreren. De gegevens worden door het Netwerk Acute Zorg Noordwest verwerkt en vervolgens opgenomen in de Landelijke Traumaregistratie van het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Veel dank aan de ziekenhuizen en regionale ambulancevoorzieningen in regio Noordwest die hiervoor hun data beschikbaar hebben gesteld. In dit artikel staan de belangrijkste conclusies genoemd van de data van 2016 en trends van de afgelopen zes jaar.

Lichte daling totaal aantal traumapatiënten in 2016

Er was een lichte daling in het aantal opgenomen traumapatiënten ten opzichte van 2015. In 2015 werden ruim 9100 traumapatiënten uit de regio Noordwest opgenomen. In 2016 waren dat er 8840. De opnameduur was gemiddeld 5,4 dagen. Dit is afgelopen jaren gedaald; in 2011 was de gemiddelde opnameduur nog 6,1 dagen.

Oorzaken trauma vooral in de privésfeer

De meeste ongevallen gebeuren in de privésfeer (63%), gevolgd door ongevallen in het verkeer (23%). Bij (jong)volwassenen staan de verkeersongevallen op nummer één, terwijl volwassenen/ouderen vaker te maken hebben met privé-ongevallen.

Meer ouderen opgenomen

Het aantal opgenomen traumapatiënten ouder dan zestig jaar, is tussen 2011 en 2016 significant gestegen (47,6% versus 51,6%). In de meeste ziekenhuizen is ruim 50% van de traumapatiënten ouder dan 60 jaar. Regio Kennemerland heeft het grootste aandeel 75-plussers.

Stabilisering heupfracturen

Patiënten met een heupfractuur maken een groot deel uit van de traumapopulatie. Het aantal heupfracturen is na een stijging in 2015, in 2016 stabiel gebleven: 1730. Als de patiënten die voor opname en operatie worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis niet worden meegerekend (deze patiënten zitten vaak dubbel in de registratie) is er zelfs een kleine afname in het aantal patiënten met een heupfractuur ten opzichte van 2015.

Kleine toename aantal verkeersongevallen

Het aantal traumapatiënten dat ten gevolge van een verkeersongeval wordt opgenomen in een ziekenhuis in regio Noordwest is in 2016 licht gestegen. Een kleine 60% van de verkeersslachtoffers is man. Slechts 10% van de traumapatiënten die door een motorongeval in het ziekenhuis belandt is vrouw. Licht schedelhersenletsel incl. commotio cerebri (hersenschudding) komt het meest voor. Hoewel het aantal multitrauma’s onder verkeersslachtoffers is toegenomen ten opzichte van 2015, is de gemiddelde ISS van deze groep in 2016 en 2015 gelijk gebleven. In 2016 zijn er in de regio Noordwest 26 personen in het ziekenhuis overleden ten gevolge van een verkeersongeval. Procentueel gezien zijn de meeste slachtoffers ten gevolge van een ongeval als voetganger overleden in het ziekenhuis.

Inzet Mobiel Medisch Team

Hoewel het Mobiel Medisch Team (MMT) in 2016 meer is ingezet dan in 2015, zijn er minder traumapatiënten in regio NW gezien door een MMT. In 2016 zijn er meer traumapatiënten (14) uit de LTR met de traumaheli vervoerd dan in 2015 (6). De gemiddelde aanrijtijd van de ambulance in 2016 was 7,6 minuten en de gemiddelde behandeltijd 21,7 minuten. De gemiddelde vervoertijd bedroeg 18,8 minuten. In 2016 werden er 125 geïntubeerde  traumapatiënten binnengebracht op de SEH’s in de regio Noordwest. Dit aantal was net als in 2015, hoger dan eerdere jaren.

Minder multitrauma patiënten  

Een multitraumapatiënt is een traumapatiënt met een Injury Severity Score (ISS) van 16 of hoger. De ISS wordt na opname berekend uit alle gedocumenteerde letsels. Het aantal multitraumapatiënten ligt sinds 2015 lager dan eerdere jaren, door de overstap naar de Abbreviated Injury Scale 2008 (AIS2008). In 2016 kwam 92% van alle multitraumapatiënten vanaf het plaats van het ongeval binnen in een level 1 ziekenhuis (VUmc of NWZ Alkmaar).

Sterftecijfers stabiel

Het sterftepercentage van traumapatiënten in de regio Noordwest schommelt al jaren tussen de 2,1% en 2,3%. Ruim 60% van de overleden patiënten is ouder dan 80 jaar, terwijl dat voor de niet overleden traumapatiënten nog geen 30% is. Het sterftepercentage onder multitraumapatiënten lag in 2016 op 21,1%. Met name neurotraumapatiënten met een ISS van 16 of hoger kennen een hoog sterftepercentage.

Conclusie

Deze rapportage biedt inzicht in de verschillen tussen ziekenhuizen, de trends over de jaren en inzage in specifieke patiëntengroepen: patiënten met een verkeersongeval en de multitraumapatiënten. Deze informatie wordt gebruikt om de kwaliteit van de traumazorg in de regio te monitoren en te leren van de trends en verschillen.

Een complete versie van de Rapportage Traumaregistratie 2016 van regio Noordwest kunt u hier downloaden

 

Drs. Annelies Toor
Netwerk Acute Zorg Noordwest

Marion Commandeur
Netwerk Acute Zorg Noordwest

Wietse Zuidema
Traumachirurg VUmc

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.