Rol Medisch Coördinatoren Overleg in de ROAZ Crisisstructuur

6 juli 2021

Het is vrijdag 23 april 2021, ongeveer een jaar na de eerste COVID-piek. Wederom is er sprake van een stijgende COVID-piek in de ziekenhuizen. In de regio zetten de ziekenhuizen zich serieus schrap voor “code zwart” (fase 3 crisiszorg). In de regio liggen er op dat moment ongeveer 130 COVID-patiënten op de IC’s en 275 in de klinieken. Alle medisch coördinatoren geven in het overleg als eerste een korte terugkoppeling over de situatie in het eigen ziekenhuis. De zorgen zijn groot, maar de coördinatoren zijn oplossingsgericht. Wat is er nodig volgens de laatste prognoses en hoe kunnen we elkaar helpen? Afgesproken wordt om de IC-capaciteit verder op te schalen naar 135 bedden, waarbij achter de schermen alvast voorbereidingen getroffen worden om <24 uur 140 COVID-IC bedden te kunnen accommoderen. Het aantal kliniek bedden blijft vooralsnog gehandhaafd op 300 bedden. Dit is een greep uit één van de meer dan honderd online Medisch Coördinatoren Overleggen (MCO’s) het afgelopen jaar.

Sinds 13 maart 2020 is de reguliere ROAZ-structuur tijdelijk gewijzigd naar een ROAZ-crisisstructuur. Deze crisisstructuur is gericht op snelle en effectieve besluitvorming om adequate maatregelen te kunnen treffen in de bestrijding van het coronavirus en bestaat in hoofdlijnen uit:

  • Bestuurlijk crisis-ROAZ (BCR) gevormd door een afvaardiging van bestuurders uit alle betrokken sectoren van het bestuurlijk ROAZ en de beide leidinggevenden van de netwerken acute zorg. Later zijn er bij dit overleg bestuurders namens de GGz en de GHZ aangesloten, als ook vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars.
  • Sectorspecifiek overleg: de ziekenhuizen, HAP, RAV, VVT, GGD/GHOR, GGz en GHZ voeren ieder apart een bestuurlijk overleg. De voorzitter/vertegenwoordiger van elk van deze overleggen heeft ook zitting in het BCR.
  • Medisch coördinatoren overleg met (gemandateerde) medisch coördinatoren uit de regionale ziekenhuizen.

Werkwijze

De frequentie van het online MCO-overleg wordt bepaald door de ernst van de crisis op dat moment. Vanaf oktober 2020 tot juni 2021 heeft het vrijwel onafgebroken 3x per week plaatsgevonden op maandag, woensdag en vrijdag, onder de bezielende leiding van Moniek Kӧhlen (Medisch Directeur, Amsterdam UMC) plaatsgevonden. Alle leden wordt in het overleg steeds individueel om input gevraagd op het onderwerp dat voor ligt. In het afgelopen jaar heeft er maar minimaal verloop plaatsgevonden in de deelnemende leden. Coördinatoren waren altijd aanwezig, zelfs vaak tijdens hun vakanties. De Netwerken acute zorg hebben een ondersteunende en coördinerende rol bij dit overleg. Naast agendavorming en verslaglegging ging het om het oppakken van onderwerpen die regionaal van toepassing zijn en/of waar verschillende partijen uit de acute zorgketen bij betrokken zijn.

Onderwerpen

Het belangrijkste onderwerp in het MCO betrof het gelijkmatig op- en afschalen en verdelen van COVID en non-COVID zorg. In de regio vindt deze op- en afschaling van COVID IC- en kliniekbedden stapsgewijs plaats op basis van een regionaal ontwikkeld fair share-model. De aantallen patiënten in de regio en prognoses bepalen het benodigde aantal IC- en klinische bedden die in totaal nodig zijn voor COVID-zorg. Het fair share-model voorziet vervolgens in de gelijkmatige verdeling tussen ziekenhuizen. Als een ziekenhuis op een bepaald moment meer patiënten heeft dan in het fair share-model is afgesproken, worden patiënten overgeplaatst/gespreid naar andere ziekenhuizen in de regio. Het model is later ook landelijk overgenomen en toegepast. Hiermee konden wij al als regio ook heel veel patiënten uitplaatsen naar andere regio’s waar het rustiger was.

De werkzaamheden van het (Team) Regionaal Centrum Patienten Spreiding (RCPS) (onder leiding van Maartje Terra en Frank Bloemers) was in deze werkwijze essentieel. Ziekenhuizen konden via een speciaal ontwikkelde landelijk tool online patiënten aanmelden (Patient Movement Request). Het RCPS-team faciliteerde vervolgens de overplaatsing met MICU of ambulance door een match te maken tussen het overplaatsende en ontvangende ziekenhuizen. Deze werkwijze heeft heel goed gewerkt de afgelopen maanden. Op deze wijze zijn er meer dan 500 IC- en 1500 klinische COVID-patiënten verplaatst in en buiten de regio. Een ongelooflijke prestatie.

 

Natuurlijk heeft het MCO zich ook gebogen over andere onderwerpen. De afgelopen maanden zijn bijvoorbeeld ook regionale afspraken gemaakt over:

  • Quarantaine
  • Screening aan de deur en pre operatief
  • Gebruik bepaalde medicatie in behandeling COVID
  • Vaccinatie van zorgpersoneel
  • Voorbereiding op fase 3 crisiszorg
  • Gelijksoortige invulling en aanlevering van informatie vanuit VWS, IGJ en NZa.

Rond 1 mei begonnen de aantallen te dalen. Het MCO werd op 1 juni in frequentie teruggeschaald tot 1x per week en op 16 juni werd zelfs besloten het overleg (tot nader order) op te schorten. De inzet, betrokkenheid en toewijding van alle coördinatoren en RCPS-ers hebben wij (als ondersteunende netwerken) als heel bijzonder en inspirerend ervaren. Wij kijken uit naar de POST-COVID borrel in juli.

 

 

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.