Terugblik Tactisch ROAZ 12 november

27 november 2019

Op dinsdag 12 november stond het vierde tactisch ROAZ van dit jaar gepland. Met deelnemers vanuit de VVT, GGZ, HAP’s, ziekenhuizen, RAV en GHOR begon de vergadering met het agendapunt over het nakomen van bestaande regionale afspraken, waarvoor in de vorige vergadering te weinig tijd was om dit punt goed met elkaar te bespreken.

Nakomen bestaande regionale afspraken
Afgelopen half jaar hebben de netwerken acute zorg meerdere signalen ontvangen over bestaande regionale afspraken (vervoer, samenwerking) die niet altijd worden nagekomen. Voorbeelden betreffen regionale afspraken rondom stops of rondom specifieke patiëntengroepen. Dit probleem kent meerdere oorzaken, maar belangrijk is het besef dat als bijvoorbeeld een (hoogcomplexe) patiënt niet terecht kan bij het centrum waarmee de regionale afspraken zijn gemaakt, de patiënt naar een andere regio vervoerd moet worden. Dit is natuurlijk ongewenst.
Meer eenduidigheid in de afspraken rondom stops zullen in de focusgroep Spoedzorgketen worden opgepakt; hier wordt een interne escalatieprocedure ontwikkeld voor een dreigende SEH-stop. Tijdens het tactisch ROAZ lag de focus op voorbeelden van afspraken voor specifieke (complexe) patiëntengroepen, waarover de aanwezigen in groepen met elkaar hebben gediscussieerd over de herkenbaarheid van dit probleem, oorzaken en mogelijke oplossingen.

Deltaplan acute zorg
Vanuit het deltaplan is een korte terugkoppeling gegeven over de projectideeën/doelen die de vijf thema werkgroepen hebben geformuleerd om mee aan de slag te gaan. Na de eerste werkgroep bijeenkomsten van de thema’s Instroom en Uitstroom is besloten om deze werkgroepen samen te voegen. Doordat het een complex thema is, wordt Instroom/Uitstroom in subregionaal verband georganiseerd. Voor de regio’s Groot Amsterdam, Kennemerland en Noord-Holland Noord zijn deze groepen al bij elkaar geweest.

Ieder tactisch ROAZ zal één van de thema’s worden uitgelicht en dit onderwerp zal dan uitgebreider besproken worden met het hele tactisch ROAZ. Deze keer stond het thema Inzicht in capaciteit en transparantie centraal. Op basis van de huidige mogelijkheden van het Acuut Zorgportaal en de landelijke ontwikkelingen omtrent andere systemen gaat de werkgroep onderzoeken of er een systeem ontwikkeld kan worden dat voldoet aan de wensen/eisen om de (bedden)capaciteit in de regio beter inzichtelijk te kunnen maken. De werkgroep heeft doelen en randvoorwaarden opgesteld waaraan dit nieuwe systeem zou moeten voldoen; dit voorstel is voorgelegd tijdens de vergadering.

Gebruik datagedreven technologie – presentatie Pacmed
Het bedrijf Pacmed was aanwezig om een presentatie te geven over mogelijkheden om de acute zorg in de regio te versterken door gebruik te maken van datagedreven technologie. Pacmed ontwikkelt beslissingsondersteunende tools, gebaseerd op de analyse van routinezorggegevens. Door machine learning met medische expertise te combineren kan er van grote hoeveelheden data geleerd worden welke behandeling werkelijk bij wie het beste werkt. Gebaseerd op de uitkomsten in de praktijk bij vergelijkbare patiënten, presenteert Pacmed op het moment van besluitvorming de verwachte uitkomsten van verschillende behandelingen voor de individuele patiënt. Aan de hand van voorbeelden van projecten, bv ontslagsoftware op de IC of ondersteuning bij de triage op HAP’s, liet Pacmed zien dat dit mogelijk in de toekomst ook gebruikt kan worden bij bv de instroom, doorstroom en uitstroom in de acute keten. De vraag hoe je meer uit data kan halen om het acute zorgproces meer te ondersteunen in de keten zal in de (nabije) toekomst onderzocht gaan worden.

Evaluatie afgelopen jaar
Wij willen alle tactisch ROAZ-leden bedanken voor hun aanwezigheid en inzet het afgelopen jaar. Met elkaar zijn we in maart gestart met dit overleg en hebben we het tactisch ROAZ dit jaar samen vormgegeven. We kunnen terugkijken op goede constructieve bijeenkomsten en ook waarderen wij alle inzet en betrokkenheid bij de werkgroepen van het deltaplan. De netwerken acute zorg zullen in gezamenlijkheid met de leden het eerste jaar evalueren en dan gaan we in 2020 weer fris met elkaar aan de slag in het tactisch ROAZ!

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.