Terugblik tactisch ROAZ 13 februari 2020

28 februari 2020

Terugblik Tactisch ROAZ 13 februari

Op donderdag 13 februari vond het eerste tactisch ROAZ van dit jaar plaats. In deze bijeenkomst hebben deelnemers over de volgende onderwerpen gesproken.

Evaluatie en stand van zaken rondom sluiting kindergeneeskunde

Een aankondiging van een sluiting van klinische bedden op de afdeling kindergeneeskunde in het OLVG Oost en de op dat moment heersende capaciteitsproblematiek vanwege het RS virus heeft er in december 2019 voor gezorgd dat er tweemaal een bestuurlijk ROAZ werd ingelast. Besloten werd om elkaar inzicht te geven in de capaciteit en knelpunten m.b.t. klinische kinderbedden. Hiervoor is LCMS gebruikt om een regiobeeld te delen en is een website in het leven geroepen (www.kindzoektbed.com). Mede ook door de afstemming met alle kinderartsen in de regio, waarbij er direct afspraken gemaakt konden worden over escalatiemaatregelen, en de initiatieven m.b.t. LCMS en de website is dit een mooi voorbeeld hoe we met elkaar in de regio deze problematiek het hoofd hebben kunnen bieden.

Capaciteitsproblematiek: escalatieprocedure bij dreigende SEH-stop

Vanuit de focusgroep Spoedzorgketen is de escalatieprocedure bij dreigende SEH-stop ontwikkeld. Na een inventarisatie van de opnamestop-protocollen van de verschillende ziekenhuizen bleek dat niet iedereen dezelfde maatregelen/procedures hanteert wanneer er sprake is van een dreigende SEH-stop. Deze procedure beschrijft de interne maatregelen die genomen moeten worden binnen het ziekenhuis wanneer er sprake is van een dreigende SEH-stop. De focusgroep heeft de gepresenteerde versies van de SEH-stop en shockroom-stop vastgesteld, waarbij er niet meer gesproken zal worden over een presentatiestop.

Capaciteitsinstrument

Om patiënten in acute situaties met zo min mogelijk vertraging de juiste zorg te verlenen is inzicht in de beschikbare regionale spoedzorgcapaciteit essentieel. Het Acuut Zorgportaal voldoet op dit moment niet meer aan de eisen die wij als regio hebben om een beter actueel inzicht te hebben van de capaciteit in de regio Noord-Holland Flevoland. De keuze die dit jaar gemaakt moet worden is om het huidige Acuut Zorgportaal door te ontwikkelen of te kiezen voor een ander instrument.

Om antwoord te geven op deze vraag wordt momenteel via verschillende wegen informatie verzameld en een vergelijking gemaakt tussen software aanbieders die deze opdracht kunnen uitvoeren.

 

Werkgroep Deltaplan

Het is inmiddels iets meer dan zes maanden geleden dat de werkgroepen – die zijn voortgekomen uit het deltaplan – zijn gestart. In de bijeenkomst is kort teruggeblikt op de aanleiding en het proces dat heeft geleid tot het deltaplan. Vervolgens is gekeken naar welke opbrengsten er tot nu toe zijn en welke ervaringen we tot nu toe hebben.

Samenvattend is geconstateerd dat er op subregionaal niveau al veel (formele en/of informele) overlegstructuren zijn. Het is goed dat deze overlegstructuren met elkaar worden gedeeld, zodat daar zoveel mogelijk bij kan worden aangesloten.

Werkgroepen zijn soms nog zoekend naar de beste aanpak (waaronder aansluiten bij reeds bestaande overleggen) en willen voorkomen om extra overlegmomenten in te voeren.

Vanuit de VVT sector komt het geluid dat de onderwerpen vaak gaan over de rol van de cure en nog te weinig over de rol van de care. Het gevoel dat het bijwonen van of deelname aan een werkgroep bijdraagt aan de ketenbrede oplossing ontbreekt dan. Wanneer er duidelijke en herkenbare doelen zijn geformuleerd wordt de motivatie verhoogd om zich in te zetten voor de realisatie van de doelen uit het deltaplan.

De ingenomen reacties zullen meegenomen worden in het vervolg van de werkgroepen.

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.