Voorbereiding griepseizoen ROAZ regio Netwerk Acute Zorg Noordwest

20 november 2019

Bijlage 1: Zorgcontinuiteitsmodel
Bijlage 2: Oplegger bij zorgcontinuiteitsmodel

Begin 2018 gaf minister Bruins de ROAZ regio’s de opdracht mee om regionaal voorbereidingen te treffen in aanloop naar de volgende griepepidemie. In de regio Noord-Holland/Flevoland hebben we met de twee ROAZ regio’s en de 6 GHOR regio’s een escalatiemodel ontwikkeld waarmee informatie-uitwisseling tussen zorginstellingen verbeterd wordt, om zodoende meer coördinatie en regie te kunnen voeren op de (acute) zorg in de regio, tijdens de griepepidemie. Communicatie vond plaats middels LCMS-GZ.

Afgelopen winter is het griepseizoen mild verlopen. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden onder gebruikers van LCMS-GZ en mensen die zich bezig hebben gehouden met capaciteitsmanagement binnen zorginstellingen.
Naar aanleiding van deze evaluatie zijn enkele kleine wijzigingen in het model doorgevoerd, zo is o.a. een extra laag toegevoegd aan het model. De wijzigingen hebben tot doel ervoor te zorgen dat de registratielast minder wordt, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat er beter geregistreerd wordt wanneer de krapte in de acute zorgketen tijdens een griepepidemie toeneemt. Daarnaast is besproken dat dit model, indien gewenst, ook tijdens andere periodes van krapte ingezet kan worden, bijvoorbeeld tijdens zomerkrapte.

Daarnaast hebben ketenpartners (met name de ziekenhuizen) zelf ook de nodige maatregelen genomen in de voorbereiding op de winter van 2019-2020. Na de forse stijging van de vaccinatiegraad in voorbereiding op de vorige winter, in combinatie met de mild verlopen griepepidemie, ligt er een grote uitdaging voor zorginstellingen om de vaccinatiegraad weer verder te laten stijgen.

Tijdens het tactisch ROAZ van 17 september 2019 is afgesproken dat zorginstellingen in de regio Noord-Holland/Flevoland minimaal inzetten op de volgende 3 speerpunten:

  1. Maximale inzet op de vaccinatie van personeel;
  2. Inzet van (de juiste) sneldiagnostiek op de spoedeisende hulp;
  3. Plannen maken voor het cohorteren en isoleren van patiënten met influenza.

Daarnaast zien we dat naast deze speerpunten verschillende zorginstellingen ook andere maatregelen nemen:

  • Installeren van lokale commissies, om de capaciteit en doorstroom te monitoren;
  • Voorafgaand aan het winterseizoen afschalen van electieve programma’s;
  • Inrichten van griepafdelingen met extra (bij)geschoold personeel;
  • Informatiecampagnes voor patiënten m.b.t. hygiëne;
  • Inzet extra personeel (voor huisartsenposten ook extra achterwacht);
  • Extra inzet op handhygiëne en verstrekken mondkapjes aan patiënten.

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.