Opgeschaalde zorg

De focusgroep Opgeschaalde Zorg heeft zich tot doel gesteld om het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) adequaat te informeren en te adviseren over onderwerpen op het gebied van crisisbeheersing. Hiermee fungeert de focusgroep als verbinder tussen bestuurlijke verantwoordelijkheid en operationele uitvoering. Daarnaast beoogt de focusgroep invulling te geven aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van GHOR-regio’s en Netwerken Acute Zorg op het gebied van crisisbeheersing waarbij de samenwerking op thema’s zoals informatie, kwaliteit en verantwoording onontbeerlijk is. Ketenpartners die een rol hebben in de opgeschaalde ketenzorg zijn vertegenwoordigd in de focusgroep: ambulancezorg, ziekenhuizen, GGD’en, huisartsenposten en de regionale GHOR-bureaus. De focusgroep komt twee keer per jaar bijeen. Actuele thema’s zijn de ontwikkeling van een Meerjarenbeleidsplan Crisisbeheersing en OTO 2017 – 2020 en het inzichtelijk maken van de onderlinge taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de ketenpartners bij verschillende ramp- en incidenttypen.

Adviseur

Leo Notenboom