Aangepaste regionale procedure Acuut Zorgportaal 

26 oktober 2021

Aangepaste regionale procedure Acuut Zorgportaal 

Op 5 augustus is tijdens een ingelast overleg met het tactisch ROAZ gesproken over een aantal knelpunten rondom afspraken en communicatie tussen ziekenhuizen en MKA/RAV bij gelijktijdige afkondiging van stops op het niveau van de veiligheidsregio (VR Amsterdam-Amstelland; VR Zaanstreek-Waterland; VR Kennemerland; VR Noord-Holland- Noord; VR Gooi Vechtstreekstreek en VR Flevoland). 

 

De aanleiding was een (extreem) ervaren piekdrukte  door Ambulance Amsterdam. Meerdere ziekenhuizen kondigden tegelijk meerdere (langdurige) stops af, voor o.a. SEH, CT-Trombolyse en de Eerste Harthulp afdeling. Meerdere stops leken voorzien. Deze informatie had Ambulance Amsterdam graag eerder ontvangen, zodat ze hier mogelijk beter op hadden kunnen anticiperen. Daarnaast speelde een rol dat ziekenhuizen elkaar onderling ook onvoldoende op de hoogte hadden gebracht van de (verwachtte) drukte. 

Belangrijk om te benadrukken is dat een afgekondigde stop door een ziekenhuis aan de poort (SEH) of interventiemogelijkheid (PCI of IAT) altijd een verzoek tot bypass is. Acute levensbedreigde patiënten kunnen altijd gepresenteerd worden door de ambulancedienst. 

Het bestaande AZP-protocol (Acuut ZorgPortaal, de digitale tool waarin stops worden gemeld door spoedafdelingen) is daarom op  twee belangrijke punten aangepast: 

  1. Wanneer de spoedafdeling voornemens is een langdurige stop (bijvoorbeeld meer dan 2x de normtijd) af te kondigen, of op voorhand langdurige piekbelasting aan de poort (SEH) of op specifieke interventiecapaciteit (zoals PCI, IAT) verwacht, dan neemt de RvB gemandateerde telefonisch contact op met de MKA/MMA en de ketenpartners. Dit gebeurt tijdig, liefst een dag van te voren.  
  1. Wanneer alle stops komen te vervallen (in het geval alle ziekenhuizen in een veiligheidsregio een stop moesten afkondigen), zorgt de MMA dat de stops uit het systeem worden gehaald via de door ziekenhuizen aangewezen contactpersoon of achterwacht medisch coördinator.  

 

In het protocol wordt nu ook verwezen naar een regionaal geldende escalatieprocedure, opgesteld door de Focusgroep Spoedzorgketen, specifiek geldend voorafgaand aan het afkondigen van een SEH- en/of shockroom-stop. Deze procedure beschrijft de maatregelen die genomen moeten worden binnen het ziekenhuis wanneer een SEH-stop of shockroom-stop dreigt. Doel hiervan is een daadwerkelijke stop te voorkomen. Uitsluitend indien de acties uit de escalatiematrix geen adequate oplossing bieden, kan een stop worden afgekondigd. 

Daarnaast werd als probleem aangemerkt dat de afspraken rond het invoeren van stops in het AZP niet altijd bekend of duidelijk zijn bij mensen op de werkvloer. Om dit te ondervangen is een A4 gemaakt met AZP-spelregels, die gevolgd moeten worden bij het invoeren van een stop.  

 

Het belangrijkste uitgangspunt bij het afkondigen van stops in het AZP (via de opgestelde spelregels in dit protocol) is dat alle ketenpartners zich realiseren de gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen voor optimale zorg aan patiënten. We doen dit met z’n allen voor de patiënt! 

 

Het aangepaste AZP-protocol treedt per direct in werking. Dit protocol en de escalatieprocedure bij dreigende SEH- en shockroomstop zijn gedeeld met de betrokkenen in de organisaties. 

In januari 2022 zal het huidige AZP vervangen worden door het LPZ. De afspraken en regels rondom de samenwerking tussen ambulance en ziekenhuizen in het protocol zullen vooralsnog blijven gelden.  

Deel bericht: