Actuele stand van zaken COVID – ROAZ-regio Noord-Holland / Flevoland

21 september 2021

Actuele stand van zaken COVID – ROAZ-regio Noord-Holland / Flevoland

 

Afgelopen week is het aantal nieuwe positieve coronatesten gedaald ten opzichte van de week ervoor. Tevens werden er minder nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis en op de IC. Het reproductiegetal dat gebaseerd wordt op het aantal positieve coronatesten, ligt nog op de 1 en Nederland kleurt nog steeds rood op de Europese coronakaart (bron: RIVM).

 

In onze ROAZ-regio zien we dat, ondanks het dalende aantal besmettingen, de druk bij de verschillende ketenpartners nog hoog is. Grootste oorzaak hiervan is op dit moment niet zozeer de COVID-druk, maar de personele tekorten in alle sectoren. Vooral in de huisartsenzorg is de druk nu enorm hoog door een tekort aan personeel. In de ziekenhuizen blijft het aantal COVID-opnames op de IC stabiel en is er een afname te zien in het aantal klinische COVID-opnames, maar de druk blijft daar hoog door het inhalen van de uitgestelde reguliere zorg en de eerder genoemde knelpunten door uitval en verloop van personeel. Ook binnen de VVT-instellingen en wijkverpleging zorgt dit voor problemen. In onze regio zijn er vanuit de VVT twee COVID-units beschikbaar.

 

De situatie is voorlopig nog zorgelijk, ook met het vooruitzicht op een mogelijke toename van besmettingen door onder andere verdere versoepelingen vanuit het kabinet. Het is nog onzeker wat het effect hiervan is op de zorg: in de ziekenhuizen, maar ook bij huisartsen en bijvoorbeeld in verpleeghuizen en woonzorgcentra. Vooral omdat de scenario’s laten zien dat de zorg bij een relatief kleine verstoring (bijvoorbeeld extra grieppatiënten) vrijwel direct onder druk komt te staan (bron: LCPS).

 

IC-scenario’s najaar

Het LCPS heeft specifieke IC-scenario’s uitgewerkt met informatie over de mogelijke IC-bezetting in het najaar bij verstoringen. De scenario’s laten zien wat er gebeurt bij meer of minder COVID-patiënten, een eventuele griepgolf en wat het effect is van meer of minder inhaalzorg. In 5 van de 6 scenario’s krijgen we in het najaar te maken met te weinig IC-capaciteit.

Om een goede inschatting te kunnen maken van het aantal grieppatiënten, heeft het LCPS goed gekeken naar historische griepdata. Het aantal griepopnames van januari/februari 2018 – een hoogtepunt qua maanden en jaar – is gebruikt in de berekeningen voor de scenario’s. Het aantal griepachtige klachten tijdens de COVID-periode was heel laag, waardoor er een goede kans is dat we dit jaar te maken krijgen met een zware griepgolf die zich eerder aandient dan we gewend zijn.

De scenario’s zijn inzichtelijk via de link: LCPS_Najaarscenario_s_IC_2021_V060921_14uur.pdf (mcusercontent.com)

 

Bestuurlijk Crisis ROAZ (BCR)

De ROAZ-bestuurders realiseren zich terdege dat de situatie nog zorgelijk is en dat we een onzekere periode tegemoet gaan. Het bestuurlijk crisis ROAZ (BCR) is na een overgangsperiode in de zomer weer officieel geactiveerd en stemt wekelijks met elkaar af of de situatie erom vraagt om een gezamenlijk crisisoverleg te voeren. Dit geldt ook voor de crisisoverleggen van de sectoren.

 

Sector ROAZ – voorbereiding najaar

Naast het bestuurlijk crisis ROAZ zal er op 13 oktober een Sector ROAZ worden georganiseerd naar aanleiding van de zorg over de situatie in het najaar. De zorgen richten zich op de beschikbare capaciteit binnen alle organisaties in de acute keten van ons ROAZ-gebied in relatie tot COVID gecombineerd met griep.

Aangezien dit niet alleen COVID-gerelateerd is, wordt dit niet in het BCR geagendeerd, maar in het Sector ROAZ.

 

Sector ROAZ versus bestuurlijk crisis ROAZ

Het verschil tussen beide is dat het Sector ROAZ zich richt op reguliere onderwerpen, daar waar het BCR zich alleen richt op besluitvorming rond op- en afschaling / knelpunten oplossen binnen de (acute) zorgketen in relatie tot crisis (i.c. corona). Beide gremia kunnen parallel aan elkaar actief zijn.

 

Evaluatie ROAZ-crisisstructuur
In het bestuurlijk crisis ROAZ van 16 juni jl. is afgesproken dat er een evaluatie gaat komen van de crisisorganisatie waarin gewerkt is tijdens de tweede en derde coronagolf (september 2020 t/m juni 2021). Het ROAZ-bureau en de GHOR trekken weer samen op in deze evaluatie (net als bij de evaluatie van de eerste golf) en hebben het COT als onafhankelijke partij gevraagd om de evaluatie uit te voeren.

 

De evaluatie bestaat uit drie onderdelen:

  1. Documentenanalyse
  2. Interviews met sleutelfunctionarissen uit de ROAZ-crisisstructuur (voorzitter ROAZ; voorzitter MCO; bestuurlijke vertegenwoordigers van de sectoren GGD-GHOR, huisartsen,
  3. 2 leertafels met 2 gemixte groepen functionarissen op bestuurlijk en tactisch niveau die een rol hebben gehad in de ROAZ-crisisorganisatie. Een leertafel is een mooie en laagdrempelige manier om een rijke opbrengst te verkrijgen en dialoog te organiseren/stimuleren. De leertafel zal zich richten op wat goed ging, de uitdagingen, verbeterpunten en aandachtspunten voor de komende periode.

De documentenanalyse en interviews zijn afgerond. De leertafels vinden op dinsdag 21 en maandag 27 september plaats via Teams. Op basis van de drie beschreven onderdelen van de evaluatie, zal er een eindrapportage worden opgesteld. Doel is om deze eindrapportage in oktober gereed te hebben.

Bron: Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet

 

 

 

Deel bericht: