Advies Rekenkamer: grotere rol Zorginstituut bij kwaliteitsstandaarden

17 mei 2018

Het Zorginstituut zou een grotere rol moeten krijgen bij de invoering van kwaliteitsstandaarden in de zorg. De Algemene Rekenkamer adviseert in haar verantwoordingsonderzoek over 2017 om het instituut nieuwe kwaliteitskaders inhoudelijk te laten toetsen op de balans tussen doelmatigheid en kwaliteit. De mogelijkheid om dit te regelen is er, nu minister De Jonge (VWS) werkt aan een wetsvoorstel dat het kabinet en de Tweede Kamer de kans geeft om in te grijpen, als die kwaliteitsstandaarden de zorguitgaven naar onaanvaardbare hoogte zouden stuwen. De bewindsman vindt een procedurele toets echter voldoende.

Het kabinet werkt aan wetgeving om de kosten van kwaliteitsrichtlijnen beheersbaar te maken. Als invoering van een kwaliteitsrichtlijn tot onaanvaardbare zorguitgaven leidt, kan de minister daar voortaan een stokje voor steken. Die bevoegdheid wordt geregeld in het wetsvoorstel Aanscherping toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden dat de minister waarschijnlijk in juni naar de Tweede Kamer zal sturen. Het consultatiedocument ‘Aanscherping toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden, dat moet uitmonden in het wetsvoorstel, vindt de Algemene Rekenkamer niet ver genoeg gaan. De Rekenkamer vindt dat het Zorginstituut Nederland, net als bij pakketbesluiten, de voorgedragen kwaliteitsstandaarden ook inhoudelijk op doelmatigheid moet beoordelen. Het Zorginstituut kan dan een afgewogen en breed advies geven aan de minister.

Gang van zaken rond kwaliteitskader verpleeghuiszorg
De Rekenkamer bekeek voor verantwoordingsdag de gang van zaken rond het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2017. De politiek stond in 2017 buitenspel toen de invoering van het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2,1 miljard euro bleek te kosten. Deze kwestie kreeg toen veel aandacht. De totstandkoming van deze kwaliteitsstandaard was verlopen volgens de regels van de Zorgverzekeringswet. ZorgenZ publiceerde hier eerder twee artikelen over: Kamer wil controle terug over zeer hoge zorguitgaven en Kamer wil niet meer buiten spel staan bij hoge zorguitgaven.

Wet aanscherping toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden
De Wet aanscherping toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden moet de minister de mogelijkheid geven om op de noodrem te trappen als de invoering van een nieuw kwaliteitskader te veel geld kost. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal een ‘budget-impactanalyse’ maken als er kans bestaat op stijging van de zorguitgaven, bijvoorbeeld doordat er een personeelsnorm of nieuwe technologie in de kwaliteitsstandaard staat. Als de kostenstijging te hoog is, kan de minister besluiten de kwaliteitsstandaard niet in het register op te nemen.

Rekenkamer wil inhoudelijke toets Zorginstituut
De Algemene Rekenkamer vindt dat de concepttekst van de beoogde wetgeving niet ver genoeg gaat. Die geeft het Zorginstituut Nederland in de ogen van de Rekenkamer alleen een procedurele rol. De Rekenkamer wil een stap verder gaan. Het Zorginstituut zou een inhoudelijke toets moeten doen naar de balans tussen doelmatigheid, zowel op macro- en microniveau, en kwaliteit, net zoals het Zorginstituut dat al doet bij besluiten over het basispakket.

Minister vindt toets voldoende
De minister legt het voorstel van de Algemene Rekenkamer naast zich neer. Hij zegt dat met de wetswijziging zal worden vastgelegd dat de kwaliteitsstandaarden moeten leiden tot doelmatige zorg. Het Zorginstituut hoeft dan alleen te toetsen of de partijen in het veld dat ‘inzichtelijk, consistent en deugdelijk gemotiveerd’ hebben, schrijft de minister.
De Algemene Rekenkamer benadrukt dat de minister – net als bij pakketbesluiten – zo goed mogelijk in staat wordt gesteld de doelmatigheid van de zorg af te wegen.

Bron: Zorg en Zekerheid

Deel bericht: