Afspraken over goede acute psychiatrische zorg

2 oktober 2019

Patiënten, zorgverzekeraars en zorgprofessionals hebben onder begeleiding van Akwa – alliantie kwaliteit GGZ- geformuleerd wat goede acute psychiatrische zorg is en dit verwoord in de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP). Zorginstituut Nederland heeft deze kwaliteitsstandaard ondertussen getoetst en in zijn Register ingeschreven. Daarmee is in één keer helder wat we in Nederland verstaan onder goede acute psychiatrische zorg.

Hulpverlening voor personen in een crisissituatie

De Generieke Module Acute Psychiatrie beschrijft de inhoud en organisatie van hulpverlening voor personen in een crisissituatie, van wie het vermoeden bestaat dat zij een acute psychische stoornis hebben en bij wie snel (medisch) ingrijpen noodzakelijk is. De module is tot stand gekomen in samenwerking met de betrokken ketenpartijen in de acute psychiatrische hulpverlening en biedt voldoende ruimte voor flexibiliteit en een individuele, persoonsgerichte benadering. In de acute psychiatrie gaat het vaak om ernstige gevallen met gevaarelementen, waarbij de-escalatie en snelle en nauwkeurige afstemming, overdracht en samenwerking tussen de (vele) betrokken ketenpartners van groot belang zijn.

Hoofdlijnenakkoord GGZ

De ontwikkeling van deze module is onderdeel van het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 geestelijke gezondheid, dat in het teken staat van zorg op de juiste plek, terugdringen van de wachttijden, veranderingen op de arbeidsmarkt en verminderen van de regeldruk. Eerder deze zomer kwamen er al 30 standaarden gereed, waarmee een groot deel de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen gedekt wordt.

Bron: Zorginstituut Nederland

Deel bericht: