Bijeenkomst focusgroep Spoedzorgketen – 12 oktober 2021 

26 oktober 2021

Bijeenkomst focusgroep Spoedzorgketen – 12 oktober 2021 

Op 12 oktober heeft een soort ‘herstart’ van de focusgroep Spoedzorgketen plaatsgevonden, nadat de focusgroep het afgelopen anderhalf jaar op een laag pitje heeft gestaan vanwege de COVID-crisis. Aangezien alle focusgroepleden en de betrokken adviseurs vanuit het ROAZ-bureau erg druk waren met COVID-gerelateerde zaken in deze periode, kon niemand echt tijd en prioriteit geven aan deze focusgroep. Hierdoor waren er geen structurele focusgroepbijeenkomsten ingepland. 

De focusgroepleden kwamen op 12 oktober weer digitaal bijeen. Door een aantal wisselingen in afvaardiging hebben wij meerdere nieuwe leden mogen verwelkomen. Tevens heeft Jeroen Dokter het stokje overgenomen van Inge Verbeek als adviseur, die samen met Mindy Stevenhaagen deze focusgroep begeleidt. 

Herijking focusgroep
Om de focusgroep weer te activeren, was het belangrijk om bij de focusgroepleden te peilen of we door de veranderende wereld vanwege COVID, nog op de oude voet verder konden met deze focusgroep. Voor de zomer is er een vragenlijst uitgestuurd naar alle leden om te peilen wat zij vonden van de rol van de focusgroep tijdens de COVID-crisis, welke rol zij zien voor deze focusgroep en welke onderwerpen/prioriteiten zij belangrijk vinden om op te gaan pakken.
Uit de analyse van deze vragenlijsten is gebleken dat de focusgroep op dezelfde wijze kan functioneren als vóór de COVID-crisis. Belangrijk hierbij is dat de scope van deze focusgroep voor alle leden helder is, want dit bepaalt ook het kader waarbinnen concrete onderwerpen en knelpunten besproken worden en het type projecten dat door de focusgroep opgepakt kan worden.
Afbakening hierbij is noodzakelijk, want de naam spoedzorgketen impliceert een breed werkveld. 

De focus is als volgt vastgesteld: 

  • Instroom en doorstroom in de acute zorgketen 
  • Via huisarts, HAP, ambulance, ziekenhuis (3 ketenpartners) 
  • De focusgroep acteert in de laag tussen de strategische/tactische laag en de operationele laag.  
  • De focusgroep informeert naar boven en implementeert naar de werkvloer. De focusgroep vormt zo de link tussen beleid en uitvoering. 

 

Prioritering projecten
Uit de analyse van de vragenlijsten kwam een grote gemene deler naar voren in onderwerpen/projecten die de focusgroep zou moeten oppakken, namelijk het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Het Kwaliteitskader beschrijft hoe partijen in de zorg met elkaar samenwerken om iedere patiënt met een spoedzorgvraag goede kwaliteit van zorg te bieden, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen bevat normen, waaraan de ketenpartners moeten voldoen en zal de ‘kapstok’ vormen voor het bepalen van onderwerpen/projecten die door de focusgroep opgepakt gaan worden.  

Voor onderstaande projecten zullen door subgroepen vanuit de focusgroep projectvoorstellen worden uitgewerkt: 

  • Overdracht /SBARR 
  • Inzicht in competenties/faciliteiten van ziekenhuizen voor de regio/ketenpartners 
  • Specifieke groepen sneller juiste plek voor juiste zorg (bv oplossingen/afspraken kind koorts, ouderen, pijn op de borst, röntgen/blessures, GGZ). 

Deze uitwerking zal zich onder andere richten op de reikwijdte van het project, de haalbaarheid, impact, tijdsinvestering enz. Op basis van deze projectvoorstellen zal de focusgroep besluiten of deze projecten daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. 

Tijdens de bijeenkomst is er ook een casus ingebracht over knelpunten in de samenwerking tussen ziekenhuizen en specialistische behandelcentra (tertiaire zorg), voornamelijk met betrekking tot de aanmelding/overdracht. In de praktijk blijken ziekenhuizen onder andere geen goede contactgegevens van elkaar te hebben, zodat het overdragende ziekenhuis vaak meerdere telefoontjes moet plegen om bij de juiste persoon uit te komen. Dit kost te veel tijd en is niet in het belang van de patiënt. Een werkgroep met afvaardiging uit verschillende ziekenhuizen zal op korte termijn aan de slag gaan om deze afspraken aan te scherpen en eenduidiger te krijgen. 

Escalatieprocedure dreigende stop
De focusgroep Spoedzorgketen is al enige tijd bezig met de ontwikkeling van een regionale escalatieprocedure bij dreiging van een SEH-stop of shockroom-stop. Deze procedure beschrijft de maatregelen die genomen moeten worden binnen het ziekenhuis wanneer een SEH-stop dreigt. Doel hiervan is een daadwerkelijke stop te voorkomen. Uitsluitend indien de acties uit de escalatiematrix geen adequate oplossing bieden, kan een stop worden afgekondigd. 

Door de COVID-crisis heeft dit proces helaas vertraging opgelopen, maar wij hebben op 12 oktober  de puntjes op de i kunnen zetten! De escalatieprocedure is door het tactisch ROAZ goedgekeurd en verspreid onder de focusgroepleden en de leden van het tactisch ROAZ.
De procedure is direct in werking getreden , dus vanaf nu is het belangrijk dat alle SEH-medewerkers deze procedure gaan volgen, voordat ze een stop afkondigen.
 

De focusgroep Spoedzorgketen weer aan de slag! Hopelijk blijven we, ondanks actuele en onvoorziene (crisis)omstandigheden, voldoende tijd overhouden om de voorgenomen projecten uit te voeren en concrete verbeteringen met elkaar te gaan bereiken! 

 

 

 

 

 

 

Deel bericht: