BRMO-project Centraal Bacteriologisch en Serologisch Laboratorium (CBSL) Tergooi Ziekenhuis en GGD Gooi & Vechtstreek

30 januari 2019

Automatische concepten 12

Het project richt zich op verplaatsingen in de zorgketen van met bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) gekoloniseerde patiënten. Het heeft een looptijd van een jaar. De overdracht van kennis en informatie bij dergelijke patiënten is nu nogal eens onvoldoende en onvolledig, waardoor het lastig is om tijdig de juiste infectiepreventieve maatregelen in te stellen.

Uitgangspunt is een versterking van de elektronische overdracht van kennis en informatie door het ontwikkelen van een gemeenschappelijke database waarin alle BRMO-casussen aangemeld kunnen worden, zodat betrokken hulpverleners over een goed en actueel overzicht beschikken.

Transferverpleegkundigen en verpleegkundigen van de GGD hebben toegang tot deze database, zodat zij verplaatsingen van patiënten een instructie en vraagbaakfunctie kunnen vervullen voor bij de patiënt betrokken zorgverleners en andere partijen.

De transferverpleegkundige richt zich op de patiënten die vanuit het ziekenhuis overgeplaatst worden naar andere instellingen, de GGD verpleegkundige is het eerste aanspreekpunt voor het werkveld wat daarbuiten valt (zoals huisartspraktijken, dagverblijven, thuiszorg en kleinschalige woonzorgcentra).

De eerste stap is het ontwikkelen van een database die aansluit bij de gebruikte softwaresystemen van het CBSL en voldoet aan de geldende voorwaarden (denk hierbij met name aan privacywetgeving).

Daarna zal in onderlinge afstemming bekeken moeten worden wie toegang krijgt tot welke data en hoe het beheer geregeld wordt.

Als de database operationeel en toegankelijk is, worden betrokken hulpverleners in voorlichtings-bijeenkomsten geïnformeerd over het werken met dit systeem. Daarna start de verpleegkundige begeleiding van de transfers.

Jacqueline Sleven, arts M&G GGD Gooi en Vechtstreek, j.sleven@ggdgv.nl.

Deel bericht: