“Coördinatie is de sleutel voor zicht op acute opvangplekken ouderen”

15 februari 2017

Het is belangrijk voor zorgverleners om in een acute situatie snel inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van acute opvang/zorg voor ouderen. Dat geldt voor zowel ziekenhuizen als eerstelijnsverblijf. Zorgverzekeraars constateren dat deze coördinatie in veel regio’s inmiddels is opgebouwd en steeds beter functioneert. Maar in de regio’s waar de coördinatie nog niet op orde is, willen zorgverzekeraars, samen met de betrokken partijen, de problemen zo snel mogelijk oplossen. Dit alles om eventuele tekorten aan plekken voor acute opvang en zorg voor ouderen te voorkomen of te bestrijden. ZN geeft in een brief aan de Tweede Kamer onder meer dit advies.

Zorgverzekeraars hebben afgesproken dat zij actie ondernemen in de regio’s waar de coördinatie van acute zorg voor ouderen nog onvoldoende tot stand komt. Het doel is om de noodzakelijke coördinatie zo snel mogelijk te organiseren. Zorgverzekeraars doen dit in afstemming met het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Daarnaast vinden zorgverzekeraars dat verwijzers (huisartsen, wijkverpleging) beter bekend moeten raken met de inzet van eerstelijnsverblijf in hun regio. En ze pleiten voor vereenvoudiging van de regelgeving en financiering van eerstelijnsverblijf.

Uitwisselen succesvolle oplossingen
Een ander aspect waar ZN op wijst, is de toegevoegde waarde van aandacht voor ouderen bij de spoedeisende hulp (SEH) in het ziekenhuis. De instroom van ouderen blijft immers toenemen, doordat eenvoudigweg het aantal ouderen toeneemt. Door bijvoorbeeld geriaters te betrekken bij het vaststellen van de gezondheidssituatie van ouderen kan de doorstroom op de SEH versnellen. Sommige ziekenhuizen hebben een geriater hoofd van de SEH gemaakt en hebben hierdoor de ‘doorlooptijd’ teruggebracht van gemiddeld 6 uur naar gemiddeld 2 uur. ZN adviseert om SEH’s en huisartsenposten om best practices op dit gebied met elkaar uit te wisselen.

Spoedprocedures bij gemeentes
Ten slotte vraagt ZN aandacht voor de rol van gemeenten. Het is belangrijk dat gemeenten spoedprocedures hebben zodat zij ouderen bij terugkeer in hun thuisomgeving snel kunnen ondersteunen bij woningaanpassingen, huishoudelijke hulp en preventie (bijvoorbeeld valpreventie). Voorkomen moet worden dat de gezondheidstoestand van ouderen na thuiskomst door onvoldoende ondersteuning onnodig snel verslechtert waardoor zij weer in het ziekenhuis belanden. Goede en snelle procedures bij de gemeentes zijn op de eerste plaats goed voor de oudere, maar dragen ook bij aan het verminderen van overbezetting van SEH’s en plekken voor eerstelijnsverblijf.

De Tweede Kamer heeft op 16 februari een Algemeen Overleg over ziekenhuiszorg, ambulancezorg en acute zorg. Kijk hier voor de brief die ZN in aanloop naar dit overleg heeft gestuurd.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Deel bericht: