Een jaar na de start van de pilot zorgnetwerken antibioticaresistentie…

5 mei 2018

Automatische concepten 12

De ABR-pilot is van start gegaan op 1 mei 2017. Daarna heet het veel tijd gekost om tot de gewenste samenstelling en formatieomvang van de regionale coördinatieteams (RCT) te komen. Door de beperkte bezetting van de beide RCT’s in 2017 hebben de RCT’s vanaf het begin nauw samengewerkt. Tot 2018 trokken 2 epidemiologen, 2 artsen infectieziektebestrijding, 1 specialist ouderengeneeskunde en een deskundige infectiepreventie de kar voor de twee zorgnetwerken. Ultimo 2017 werden de teams versterkt met 2 arts-microbiologen, een huisarts, een deskundige infectiepreventie en een administratief medewerker. Op dit moment wordt nog naar een tweede specialist ouderengeneeskunde gezocht. Vanaf 2018 zijn de RCT-ers in (interne) werkgroepen aan de slag gegaan met de thema’s die in de 11 opdrachten van VWS beschreven staan: o.a. het Risicoprofiel (RP), het Puntprevalentie-onderzoek (PPO), Audits, Scholing, Thuiszorg, Transmurale werkafspraken.

De afgelopen 12 maanden stonden vooral in het teken van kweken van bewustwording van de ABR-problematiek bij zorgpartners in het netwerk, o.a. door het organiseren van enkele multidisciplinaire bijeenkomsten, het op bezoek gaan bij zorgpartners – met name medisch microbiologische laboratoria (MML), de GGDen, de kringen Deskundigen Infectiepreventie en verpleeghuisorganisaties –  en door het verspreiden van een nieuwsbrief (dit is de 5e editie). Op de achtergrond is er landelijk en regionaal gewerkt aan ABR-plannen die (daar waar nodig) straks van pas komen bij onder meer het verbeteren van de surveillance, van het auditeren en van het individuele kennis- en vaardigheidsniveau.

In de komende tijd vraagt het PPO veel aandacht van het zorgnetwerk. Binnenkort wordt de eerste versie van het Risicoprofiel met een klankbordgroep besproken. Daarover een volgende keer meer. Tevens wordt onderzocht of de regionale websitepagina bij het AMC en het VUmc kan worden uitgebreid met een openbaar archief met (links naar) informatie over ABR en de ABR-pilot. Na de zomer krijgen het antimicrobieel stewardship en het bevorderen van het maken van transmurale werkafspraken tussen zorgorganisaties meer aandacht.

Het ministerie van VWS denkt inmiddels na over de opdracht aan de zorgnetwerken voor de periode na de pilot (2020-2022). Om de overgang van de pilot naar de periode daarna vloeiend te laten verlopen heeft VWS besloten de pilot – die oorspronkelijk zou lopen tot mei 2019 – op te rekken tot en met 31 december 2019.

Deel bericht: