Focusgroep Acute Verloskunde

31 oktober 2019

Op dinsdag 15 oktober 2019 vond de focusgroep acute verloskunde plaats. Joris van der Post (Amsterdam UMC) zat de bijeenkomst voor in de Veranda. Annika Janse wordt voorgesteld als nieuwe adviseur bij het Netwerk Acute Zorg Noordwest en zal samen met Corina de Groot van SpoedzorgNet betrokken zijn bij de focusgroep.

De bijeenkomst ging van start met twee mededelingen:

1) de versnelde lateralisatie van de kindergeneeskunde binnen het Amsterdam UMC. Een deel van de kinderzorg van het Vrouw-Kindcentrum op locatie VUmc gaat versneld over naar locatie AMC. Er worden voorbereidingen getroffen om 1 januari 2020 volledig over te gaan naar locatie AMC.

2) De e-learning regioprotocol ‘Acute Prehospitale verwijzing’ is vernieuwd en overgezet naar een ander systeem. Het was een constructieve interactieve bijeenkomst waar vooral het onderwerp capaciteit aan de orde is gekomen. Informatie uit het Acuut Zorgportaal van de afgelopen anderhalf jaar per regio is gepresenteerd.

De informatie is niet altijd accuraat, omdat het niet door ieder consequent wordt ingevuld of gebruikt. Er wordt met elkaar uitgewisseld hoe de afgelopen zomerperiode is verlopen, waaruit blijkt dat sommigen meer problemen hebben ervaren dan anderen.

Verder worden de highlights van het trendonderzoek zorgvraag en –aanbod verlosafdelingen ziekenhuizen Noord-Holland en Flevoland 2015-2018 toegelicht. Waaronder de ontwikkeling van de klinische en poliklinische bevallingen verlosafdelingen in ziekenhuizen en het aantal Fte verpleegkundigen dat netto beschikbaar is vs. begroot in de ziekenhuizen.

Er komt mogelijk een pilot in Amsterdam, waarbij o.b.v. een vroeg bloedonderzoek bij de moeder (registratie van de a terme datum) een redelijke voorspelling kan worden gedaan hoeveel bevallingen er stadsbreed plaats vinden (in een bepaalde week over een periode van 6 maanden). Hiermee kunnen de ziekenhuizen de benodigde personele capaciteit in een bepaalde week over een aantal maanden beter inschatten en plannen.

Een ander relevant onderwerp waren de werkafspraken rondom dreigende premature partus. Daarvoor is een protocol gemaakt. Er is in de regio wel discussie over en daarom van belang om afspraken te maken over de gewenste werksituatie en samenwerking tussen o.a. ziekenhuis en ambulancepersoneel.

In 2020 zal er in april en oktober weer focusgroepen worden ingepland.

Deel bericht: