Het laboratoriumnetwerk in het regionale zorgnetwerk antibioticaresistentie (RZN ABR)

30 januari 2019

Automatische concepten 12

In het RZN ABR Noord-Holland-West en Noord-Holland-Oost/Flevoland zijn 10 medisch microbiologische laboratoria. Daarnaast zijn er nog enkele extraregionale laboratoria die zich met name op de eerste lijn diagnostiek richten. Bij elkaar hebben de beide RZN ABR de hoogste dichtheid van aanbieders van infectieziektediagnostiek in Nederland.

Van uitvoerders van microbiologische laboratoriumdiensten wordt verwacht dat zij elkaar beconcurreren om tegen een zo scherp mogelijk tarief kwalitatief hoogstaande infectieziekte- diagnostiek en bijbehorende consultatieve diensten te leveren. Dit bijt met de toegenomen druk om, bijvoorbeeld in het kader van ontwikkeling van een regionaal ABR-zorgnetwerk, ‘best practices’ te delen en procedures te harmoniseren. Voor een goede concurrentiepositie moet je je juist onderscheiden van je collega’s.

Derhalve is het een bijzondere ontwikkeling dat vanuit bijna ieder medisch microbiologisch laboratorium (MML) in de regio een enthousiaste arts-microbioloog en/of medisch moleculair microbioloog zich heeft aangesloten bij het laboratoriumnetwerk in wording.

Het bestaansrecht van dit laboratoriumnetwerk is het draagvlak voor een regionale surveillance van antibioticaresistentie, de behoefte aan regionale communicatie over verheffingen van resistente bacteriën via vaste lijnen en de behoefte om infectiepreventiebeleid en ‘antibiotic stewardship’ activiteiten regionaal te harmoniseren. Daarnaast helpt het lab-netwerk de lijnen tussen de artsen-microbioloog te verkorten en te verstevigen, vraagstukken rondom ABR te bespreken (bijvoorbeeld regionale typering van BRMO) en gezamenlijke belangen in het zorgnetwerk te behartigen.

Het laboratoriumnetwerk in Noord-Holland/Flevoland heeft geen formele status. De leden zijn niet gekozen of benoemd en dragen bij op persoonlijke titel. Voor de agenda worden zowel onderwerpen aangedragen door het Regionaal Coördinatieteam (RCT) van het zorgnetwerk als door de leden.

Het past in de visie van het laboratoriumnetwerk om tijdens de 3-maandelijkse vergaderingen ook onderwerpen te agenderen die grote raakvlakken hebben met de andere specialismen in het ABR- zorgnetwerk en hen aan tafel uit te nodigen.

Een toekomstig punt van aandacht zal de rol van extraregionale laboratoria zijn. Het laten verrichten van infectieziektediagnostiek buiten de regio botst met een regionale aanpak van bestrijding van antibioticaresistentie.

Met de professionals in het medisch microbiologisch laboratorium als basis voor het aanpakken van de resistentieproblematiek hopen we vanuit dit laboratoriumnetwerk een goede bijdrage te kunnen leveren aan het ABR-zorgnetwerk.

Mede namens de leden van het laboratoriumnetwerk, Maarten Scholing, arts-microbioloog OLVG Lab BV Amsterdam

Deel bericht: