‘Juiste zorg op de juiste plek’ steeds meer verankerd in de organisatie van ziekenhuizen

5 augustus 2021

De Juiste Medisch Specialistische Zorg voor de Patiënt (JuMP)-scan is voor de derde keer uitgezet onder leden van de NVZ. 63 NVZ-leden hebben de scan volledig ingevuld. Het is een respons van 62 procent.  Met de JuMP-scan kunnen zorginstellingen meten welke thema’s goed zijn geïmplementeerd, en waar mogelijkheden liggen om Juiste zorg op de juiste plek te versnellen. Op vrijwel alle thema’s was er een stijging van de resultaten ten opzichte van 2020. De resultaten staan in een rapportage.

Bouwstenen

De acht onderzochte bouwstenen zijn: Leiderschap, Interne programma-organisatie, Professionals, Financiën, ICT-infrastructuur, Patiënt & populatie, Regiovisie en Stakeholders. Van de acht bouwstenen is men het verst op leiderschap. ICT-infrastructuur en betrekken van professionals blijven achter. Ziekenhuizen zijn echter verder dan andere zorginstellingen op het gebied van ICT, patiënt en populatie en regiovisie. Er is veel aandacht voor e-health, ziekenhuizen zetten in op intercollegiale teleconsultatie en medisch specialistische zorg thuis.

Regioplannen

Om goed samen te kunnen werken, maken ziekenhuizen samen met zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders regioplannen. In de plannen wordt vastgesteld welke zorgvraag er op tafel ligt en hoe t het zorgaanbod er de komende jaren uit moet zien. De manier waarop en het tempo waarin dit gebeurt, verschilt per regio. In een aantal regio’s is al een concrete regio-aanpak opgesteld, anderen zijn nog aan het analyseren en prioriteren. NVZ-leden werken samen met verpleeg-, verzorg- en thuiszorginstellingen (vvt) en huisartsen. Opvallend is de sterk toegenomen samenwerking met GGZ-instellingen en gemeenten.

Organisatiestrategie

De ambities voor de Juiste zorg op de juiste plek zijn door driekwart van de respondenten opgenomen in de organisatiestrategie. Juiste zorg op de juiste plek is derhalve steeds meer verankerd in de organisatie van NVZ-leden Dit is belangrijk want met juiste zorg op de juiste plek zorgen ziekenhuizen en categorale instellingen dat patiënten ook in de toekomst kwalitatief goede en betaalbare zorg blijven krijgen, op de plek en manier die het beste bij de patiënt past, aldus de NVZ in een nieuwsbericht.

Preventie

In de scan is voor het eerst gevraagd naar de activiteiten en samenwerking op het gebied van preventie. Preventie is belangrijk voor het vraagstuk juiste zorg op de juiste plek. Vaak spreken we over primaire preventie, het voorkómen van zorg. Maar heel belangrijk is ook het vroegtijdig opsporen van ziekte (secundaire preventie) en interventies gericht op sneller herstel of voorkómen van herhaling van ziekte (tertiaire preventie).

Bij bijna de helft van de zorginstellingen vindt al structureel multidisciplinair regionaal overleg plaats, waarin ook preventie besproken wordt. De samenwerking in de regio neemt toe, aldus de NVZ.

Bron: Skipr

Deel bericht: