Ketenwerkgroep fase 3 – crisiszorg

23 februari 2021

Ketenwerkgroep fase 3 – crisiszorg

Op basis van prognoses van onder andere het RIVM en het LCPS, is de voorspelling dat het aantal besmettingen met de Britse variant begin maart zéér snel zullen oplopen en mogelijk kunnen leiden tot een fase waarin de maximale capaciteit in Nederland is bereikt. Deze fase (ook wel fase 3 genoemd en die is gekoppeld aan de IC capaciteit) wordt landelijk door de minister van VWS afgekondigd.

Voor een aantal zorgsectoren zijn er vanuit landelijke partijen beleidsplannen opgesteld in de ondersteuning voor het bieden van zorg in fase 3. Het ROAZ NH/FL constateert echter dat landelijke beleidsplannen en sectoren (nog) niet allemaal als keten optrekken.

De acute zorgketen bestaande uit de huisartsenzorg, ambulancediensten, ziekenhuizen en VVT organisaties, hebben de afgelopen maanden nauw samengewerkt om de COVID-zorg op te vangen alsmede de non-COVID zorg doorgang te laten vinden.

Om in deze hele acute zorgketen maximaal voorbereid te zijn op een mogelijke derde golf en een fase 3 zo lang mogelijk af te wenden, maar ook adequaat te kunnen opvangen, is het essentieel om verschillende plannen die hiertoe binnen individuele organisaties/sectoren en landelijke koepels zijn ontwikkeld op elkaar af te stemmen en witte vlekken met elkaar in beeld te brengen. Daar waar noodzakelijk moet worden gekomen tot regionale (keten)afspraken. Hiertoe is de Ketenwerkgroep fase 3 – crisiszorg ingesteld door ROAZ Noord-Holland/Flevoland.

Binnen de Ketenwerkgroep zijn zes thema’s geformuleerd die elk zijn verbonden aan een eigen werkgroep. Elke werkgroep bestaat uit leden van de acute zorgketen. De zes thema’s zijn:

  • Thema 1              Planvorming en oefening
  • Thema 2              Triage en verplaatste zorg
  • Thema 3              Zorgaanpassing en capaciteit
  • Thema 4              Inzet ander personeel
  • Thema 5              Logistiek
  • Thema 6              Psychosociale ondersteuning.

Gezien de tijd die er resteert wordt in alle werkgroepen hard gewerkt aan de uitwerking van de plannen en eventuele oefeningen daarvan. Voor meer informatie en de voortgang verwijzen wij graag naar het wekelijkse communicatiebulletin van het ROAZ. Mocht u na het lezen graag meer informatie willen of heeft u nog vragen en/of opmerkingen, neemt u dan contact op met het Netwerk Acute Zorg Noordwest via: netwerkacutezorg@vumc.nl

Deel bericht: