Kwaliteitskader Spoedzorgketen aangeboden aan Zorginstituut Nederland

19 januari 2018

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is door het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) namens 11 veldpartijen op 12 januari aangeboden aan Zorginstituut Nederland. De Federatie Medisch Specialisten is blij met het Kwaliteitskader omdat het bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit van de acute zorg. De Federatie heeft het Kwaliteitskader vastgesteld met een aantal randvoorwaarden. Zo vindt de Federatie Medisch Specialisten, net als Zorgverzekeraars Nederland, dat er eerst een budget-impactanalyse op het hele kwaliteitskader moet komen voorafgaand aan de implementatie.

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen beschrijft hoe partijen in de zorg met elkaar willen samenwerken om iedere patiënt met een acute zorgvraag 24/7 spoedzorg van goede kwaliteit te bieden. Het kwaliteitskader is een landelijk kader voor de samenwerking tussen ketenpartners en beschrijft de minimale vereisten voor de regionale organisatie van de spoedzorg.

Over de norm voor de aanwezigheid van geriatrische expertise op de SEH en de norm voor aanwezigheid van de radioloog en de anesthesioloog is meer overleg nodig. De betrokken wetenschappelijke verenigingen gaan met elkaar in gesprek om binnen afzienbare tijd te komen tot een gedragen norm die aansluit bij de praktijk en daarmee bijdraagt aan de kwaliteit en doelmatigheid van de acute zorg.

De Federatie heeft er bij het Zorginstituut op aangedrongen dat eerst de financiële impact van het kwaliteitskader duidelijk moet zijn voordat de implementatie start.

Een implementatieplan en onderhoudsplan worden nog opgesteld. Partijen kunnen met dit Kwaliteitskader al wel (in regionaal verband) invulling geven aan veel van de in het kwaliteitskader opgenomen normen en aanbevelingen.

Bron: Federatie Medisch Specialisten

klik hier voor de versie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen van januari 2018

Deel bericht: