Invoering kwaliteitsstandaard ‘Acuut Herseninfarct’

3 juli 2017

De kwaliteitsstandaard ‘Acuut Herseninfarct’ is op 10 juli 2017 opgenomen in het openbare Register. Met de aanbieding van de kwaliteitsstandaard zijn de partijen overeengekomen hoe de spoedzorg voor patiënten met een acuut herseninfarct in het algemeen, en intra-arteriële trombectomie (IAT) in het bijzonder, ingericht gaat worden. De verantwoordelijkheid voor de implementatie van de kwaliteitsstandaard ligt bij de veldpartijen. Het Zorginstituut zal de implementatie volgen en evalueren.

Kwaliteitsstandaard

De kwaliteitsstandaard Acuut herseninfarct omvat:

 • de richtlijn herseninfarct en hersenbloeding, waarin de indicaties voor IAT zijn beschreven;
 • een voorbeeldprotocol regionale inrichting acute beroertezorg, dat zorgt voor inbedding van IAT in de spoedzorgketen;
 • een set kwaliteitscriteria inclusief volumenormen voor zowel centra die beroertezorg aanbieden als voor IAT-centra (deze zijn van kracht vanaf 1 januari 2017);
 • een set kwaliteitsindicatoren CVA(B);
 • patiënteninformatie;
 • een inleiding, die bovenstaande documenten verbindt.

Verantwoorde implementatie IAT

Het Zorginstituut heeft eind 2016 de minister Van VWS geadviseerd om IAT in te laten stromen in het verzekerde pakket. IAT voldoet aan de wettelijke criteria voor vergoeding vanuit de basisverzekering, maar er ontbraken waarborgen voor een verantwoorde implementatie van deze hoogcomplexe behandeling. De minister heeft partijen opgedragen om onder regie van het Zorginstituut een kwaliteitsstandaard op te stellen, inclusief volumenormen, voor veilige en verantwoorde zorg, inbedding in de spoedketen en totstandkoming van regionale afspraken. Het belang van de patiënt diende hierbij voorop te staan. Hiervoor is een overgangsperiode ingelast en daarbij is het veld opgeroepen om gedurende die periode IAT alleen toe te passen in de centra die bij het onderzoek betrokken zijn. De afgelopen periode hebben partijen zich ingespannen om tijdens een overgangsperiode, onder regie van het Zorginstituut, te komen tot indiening van een kwaliteitsstandaard, en zijn afspraken gemaakt aangaande regionale inbedding van IAT binnen de spoedzorg.

Planning

Voor 1 oktober zal de LNAZ (landelijk netwerk acute zorg) het Zorginstituut rapporteren over de regioplannen en de centra die IAT willen gaan uitvoeren. Uiterlijk 1 juni zal gerapporteerd worden over de implementatie in de regio’s. Mocht daartoe aanleiding zijn dan kan het Zorginstituut tussentijds evalueren en rapporteren aan de minister.

Betrokken partijen

 • Hart&Vaatgroep
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Stichting hersenletsel
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Bron: Zorginstituut Nederland

Deel bericht: