Manier waarop crisisdiensten worden gefinancierd is obstakel voor hulp aan verwarde personen”

3 oktober 2016

“De acute hulp aan verwarde personen is nog niet goed geregeld en een van de obstakels is de financiering. In vergelijking: de brandweer en de politie worden betaald voor beschikbaarheid en niet per brand, incident of delict. Zij worden betaald om 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar te staan voor de samenleving. Dit ligt anders voor de crisisdiensten van de ggz, hoewel die ook ‘uitrukken’ voor zieke mensen. Ggz crisisdiensten worden betaald per incident en leggen geld bij om 24/7 beschikbaar te zijn. GGZ Nederland pleit voor een beschikbaarheidsfinanciering voor crisisdiensten in de ggz. Net zoals bij  brandweer en politie, moeten middelen vrijgemaakt worden voor beschikbaarheid. Alleen dan kan crisishulp aan verwarde personen effectief van de grond komen.”

Met deze oproep sluit GGZ Nederland zich aan bij de aanbevelingen van het Aanjaagteam Verwarde Personen. “Het is een belangrijke stap om mensen met verward gedrag beter te kunnen helpen”, aldus Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland. “De aanbevelingen van het Aanjaagteam zijn helder. Nu komt het er op aan ze in werkelijkheid om te zetten. Wij blijven aandacht vragen voor belangrijke oplossingen, zoals nu de financiering voor crisishulp. Dit kunnen wij niet alleen; dit kan alleen in samenwerking met andere partijen. Wij roepen VWS, zorgverzekeraars en gemeenten op om samen met ons de aanwezigheidsfinanciering (gericht op groepen en niet op individuen) te organiseren”.

Ggz-deskundigheid
In crisissituaties met personen met verward gedrag kan de ggz deskundigheid leveren en beoordelen of er sprake is van een psychische aandoening of dat sprake is van andersoortige problemen, zoals een verstandelijke beperking, psychogeriatrische kwesties etc. Vervolgens wordt beoordeeld welke hulp de persoon met verward gedrag nodig heeft. De ggz werkt  hierin nauw samen met verschillende andere partijen: ambulance/ psycholance, crisisopvang, verstandelijk gehandicaptenzorg, geriatrie, ggd, politie, welzijnswerk, gemeente (sociale wijkteams), zorgverzekeraars.

Preventie door aanwezigheid in de wijk
De ggz werkt steeds meer op straat en bij mensen thuis. We zetten daarom ook in op preventie op wijkniveau. Door begeleiding thuis, bemoeizorg en voldoende ggz- deskundigheid in wijkteams, kunnen problemen sneller gesignaleerd worden. Met als doel om te voorkomen dat iemand in crisis komt.

Bron: GGZTotaal

Deel bericht: