Nederlandse Triage Standaard (NTS) bij kinderen is een valide en betrouwbare standaard voor de gehele spoedzorgketen

4 juli 2019

Onderzoeksinstituut IQ healthcare (Radboudumc) uit Nijmegen heeft in opdracht van Stichting NTS een wetenschappelijke studie verricht naar de validiteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) bij kinderen. De resultaten van deze eerste validatiestudie van NTS bij kinderen zijn positief.

Opzet

In de studie werden 40 fictieve casussen met reële en veel voorkomende gezondheidsklachten beoordeeld door 116 ervaren triagisten van de Huisartsenpost (HAP), de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en de Spoedeisende Hulp (SEH). De triagisten gebruikten de NTS bij hun beoordeling van de urgentie en hulpinzet. Een expertpanel bepaalde vooraf de meest passende urgentie en hulpinzet van iedere casus. Dit expertoordeel vormde de referentiestandaard in het onderzoek. De onderzoekers vergeleken de uitkomsten van de NTS-triagisten met de referentiestandaard. Ook vergeleken zij de uitkomsten tussen de triagisten onderling. Er vonden in totaal 4.640 casusbeoordelingen plaats.

Resultaten

De sensitiviteit voor het identificeren van hoog-urgente casussen was 85% en de specificiteit was 90%. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor zowel alle triagisten tezamen als van elke ketenpartner afzonderlijk was goed. Tenslotte bleken de uitkomsten van de urgentie- en hulpinzetschattingen goed vergelijkbaar tussen de drie ketenpartners. De NTS bij kinderen blijkt minstens zo veilig en doelmatig als het Manchester Triage Systeem (MTS), dat in veel ziekenhuizen gebruikt wordt. De uitkomsten laten zien dat het niet uitmaakt waar de patiënt met eenzelfde probleem zich meldt, de HAP, MKA of SEH: de urgentie en hulpinzet komen globaal overeen.

Conclusie

Concluderend laat deze omvangrijke studie zien dat de NTS een valide en betrouwbare standaard is voor de triage van kinderen in de gehele spoedzorgketen. De overeenkomst in inschatting van urgentie en hulpinzet van de HAP, MKA en SEH triagisten is veelbelovend en geeft kansen voor de toenemende samenwerking en personele uitwisseling in gecombineerde spoedposten. Vergelijkbaar analoog onderzoek naar het gebruik van de NTS bij volwassenen wordt aanbevolen.

Onderzoeksrapport

Het gehele onderzoeksrapport wordt 18 juni gepubliceerd op de website van NTS (www.de-nts.nl) en IQ healthcare (www.iqhealthcare.nl) en is op te vragen via het bureau van NTS (bureauNST@de-nts.nl). Contactgegevens onderzoekers IQ healthcare (Radboudumc) Geert Grooteplein 21 (route 114), 6525 EZ Nijmegen Marleen.smits@radboudumc.nl

Bron: Nederlandse Triage Standaard

Deel bericht: