24/7 real-time inzicht in beschikbare capaciteit spoedzorgketen Noord-Holland en Flevoland – Deelproject 1a

7 december 2020

Aanleiding
Als ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) is onze collectieve taak:, patienten zo snel mogelijk de juiste acute zorg op de juiste plek bieden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De capaciteit in de acute zorgketen staat al enige jaren onder druk. De capaciteitsproblematiek is vooral merkbaar tijdens piekmomenten. Het proces van instroom, doorstroom en uitstroom raakt tijdens deze momenten verstoord (crowding). Een onwenselijke situatie die oplossing behoeft.

Inzicht in capaciteit
Om de capaciteitsproblematiek op te lossen is er niet een pasklare oplossing voorhanden. Eén van de deeloplossingen betreft het (beter) regisseren van de acute patiëntenstromen binnen een regio door inzet van een applicatie die 24/7 realtime inzicht biedt in de noodzakelijke beschikbare capaciteit en deskundigheid in de gehele spoedzorgketen (ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsenposten, VVT; spoedafdelingen en kliniek; hoog en laagcomplex). In combinatie met de regionale ketenafspraken over bepaalde zorgstromen en aanwezige faciliteiten en expertise kan de meldkamer/ambulance hiermee direct rijden naar het ziekenhuis met beschikbare opvangcapaciteit. Hiermee kan doelmatiger gebruik worden gemaakt van schaarse beschikbare (regionale) middelen en personeel.

Juist ook tijdens COVID-19 is/was er grote behoefte aan eenduidig regionaal en landelijk inzicht in de capaciteit van COVID IC- en kliniekbedden. Dat inzicht bleek echter niet makkelijk te verkrijgen. Met dat doel voor ogen is het programma LPZ (Landelijk Platform Zorgcoördinatie, voorheen 2TWNTY4) op voordracht van VWS bij alle ziekenhuizen geïnstalleerd. Het doel van eenduidige informatie over capaciteit en aantallen COVID-patiënten bleek tot op heden echter nog maar bij weinig ziekenhuizen direct uit het systeem te halen.

Landelijk gebruik LPZ
Afgelopen juli hebben de ROAZ-voorzitters gezamenlijk besloten tot overname van het LPZ door het LNAZ (Landelijk Netwerk Acute Zorg). De overname is 5 november bekrachtigd. Doorontwikkeling zal de komende maanden verder vorm krijgen. In onze regio willen we het toekomstig gebruik voor de acute keten verder faciliteren door 2 deelprojecten te starten:

 • Project 1a – Een regio-breed onderzoek naar behoeften/wensen en haalbaarheid functionaliteiten LPZ volgens de verschillende relevante gebruikersgroepen in de acute keten.
 • Project 1b – Een pilotimplementatie met een beperkt aantal ziekenhuizen en RAV’en / MKA’s die de applicatie gaan testen op (verdere) bruikbaarheid en effecten.

In deze nieuwsbrief een beschrijving van deelproject 1a, in (één van) de volgende nieuwsbrieven volgt een beschrijving van project 1b.

Doelstelling/onderzoeksvraag deelproject 1a

 • Inzicht in behoeften en haalbaarheid functionaliteiten (spoed)zorgcapaciteit LPZ onder de relevante partners en disciplines.

De focus van deelproject 1a ligt op de (spoedzorg)afdelingen van ziekenhuizen en op de MKA’s/RAV’s; het LPZ is specifiek ontwikkeld voor deze organisaties en afdelingen. Er zullen echter ook een aantal gesprekken worden gevoerd met de HAP-, VVT- en GGZ-organisaties, omdat inzicht in het wel (of niet) beschikbaar hebben van capaciteit ook voor hen een belangrijk dossier is.

Werkwijze
Dit project is opgezet als een kwalitatief onderzoek, waarbij gebruik wordt gemaakt van groepsinterviews en vragenlijsten onder de relevante organisaties en disciplines. De ervaring leert echter dat plannen, ideeën, producten en structuren in deze periode soms worden ingehaald door ontwikkelingen op landelijk niveau.

De volgende organisaties en disciplines/afdelingen binnen Noord-Holland en Flevoland zullen worden betrokken in project 1a:

 • Alle 12 de regionale ziekenhuizenorganisaties;
 • Alle 5 de MKA’s/RAV’s;
 • Selectie van een aantal (geïnteresseerde) HAP-organisaties;
 • Selectie van 2 (geïnteresseerde) VVT-organisaties;
 • Selectie van 2 (geïnteresseerde) GGZ-organisaties.

Resultaat
Het resultaat van dit project betreft een eindrapport met daarin:

 • Een overzicht van geprioriteerde functionele (capaciteits)wensen/eisen per (type) ketenpartner o.b.v. de MoSCoW-methode.
 • Een overzicht van de haalbaarheid (knelpunten) van deze functionaliteiten (technisch, maar ook qua aanwezigheid/registratie brongegevens), incl. mogelijke oplossingsrichtingen/aanpassingsacties. Hierbij zal ook de beschikbaarheid van benodigde (bron)gegevens inzichtelijk worden gemaakt.
 • Concrete conclusies en aanbevelingen voor een vervolg. 

Fasering/planning
Deelproject 1a heeft een looptijd van 5 maanden, al is dit nog wel afhankelijk  van de ontwikkelingen in COVID-besmettingen en opnames. Het project is gestart in november en zal naar verwachting eind maart/begin april worden afgerond.