Gezamenlijk OTO platform SpoedZorgNet en Netwerk Acute Zorg Noordwest

1 oktober 2020

In 2020 zijn zowel bij SpoedZorgNet als bij het Netwerk Acute Zorg Noordwest nieuwe adviseurs Crisisbeheersing & OTO aangesteld: Linda van der Voort (SZN) en Louis Vos (NAZNw). In juni 2020 is besloten dat SpoedZorgNet en Netwerk Acute Zorg Noordwest de portefeuille Crisisbeheersing en OTO inhoudelijk samen gaan voegen binnen één OTO-team. In aansluiting daarop zijn de bestaande OTO Kennisplatformen samengevoegd. Maandag 21 september 2020 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden.

In dit eerste gezamenlijk OTO-platform is toelichting gegeven op de ontwikkelingen en plannen binnen het OTO-team. Uiteraard is er ook stil gestaan bij de wensen en verwachtingen van de deelnemers met betrekking tot de invulling van het OTO-platform. Deze samenvoeging tot één platform zal na 4 sessies worden geëvalueerd.

Een impressie van de agenda:

  • Er werd een eerste terugkoppeling gegeven van de Corona tussenevaluatie bij de ROP-OTO
    coördinatoren, wat veel herkenning en bevestiging van het beeld opleverde;
  • Door één van de ROP-OTO coördinatoren werd een presentatie gegeven waarin zij haar
    (goede) ervaringen met betrekking tot de opleiding crisismanagement ‘koude fase’ deelde;
  • Het annuleren van de BOSZ (Basis Opleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP) werd besproken, er is een evidente urgentie om nieuwe sleutelfunctionarissen wel een basisopleiding te kunnen bieden. (zie ook stukje in deze nieuwsbrief over BOSZ-ontwikkelingen);
  • De deadline voor het aanleveren van het OTO-jaarplan 2021 op 1 oktober 2020 bleek voor een aantal ROP-OTO coördinatoren problematisch, dit is nu aangepast naar 19 oktober 2020 als harde deadline.