Tussenevaluatie ROAZ-crisisstructuur

1 oktober 2020

Tussenevaluatie ROAZ-crisisstructuur – eerste COVID-19 golf

De COVID-19 crisis is een (zorg)crisis met een omvang die in de recente geschiedenis nog niet is voorgekomen. Op vrijdag 13 maart 2020 is tijdens het bestuurlijk Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) voor de regio’s Noord-Holland en Flevoland een regionale crisisstructuur vastgesteld, gericht op snelle en effectieve besluitvorming en om adequate maatregelen te nemen rondom de opvang van COVID-19 patiënten.

Tussenevaluatie
De werking van deze crisisstructuur tijdens de eerste COVID-19 golf is geëvalueerd in opdracht van het bestuurlijk crisis ROAZ. Hiertoe zijn 46 interviews gehouden met deelnemers van bestuurlijke overleggen binnen de regionale crisisstructuur. Het doel van deze tussenevaluatie was drieledig:
1) reflecteren op onderdelen van de regionale crisisstructuur
2) het borgen van leerpunten
3) het vaststellen van eventuele verbeteringen voor de te verwachten tweede piek in COVID-19, zodat wij ons met de regio Noord-Holland / Flevoland hierop beter kunnen voorbereiden.

De evaluatie is in gezamenlijkheid uitgevoerd door de netwerken acute zorg en een afvaardiging van de GHOR-bureaus NW6.

Overall beeld
De evaluatie toont aan dat bijbehorende overlegstructuren zeer effectief en efficiënt werken en daarmee de solidariteit en samenwerking binnen de regio bevorderen. Er is veelal waardering  voor de ingestelde crisisstructuur, de overleggen functioneerden goed, er was een duidelijk gemeenschappelijk belang en proactieve houding. De besluitvorming werd veelal als snel en goed beoordeeld, vanuit een gezamenlijk belang en de wens om samen te werken in deze crisis. Men was bereid om over de eigen organisatiegrenzen heen te kijken.

De deelname van de verschillende sectoren binnen de keten werd als bevorderend genoemd. Hierdoor was er snel inzicht in de problematiek binnen de hele zorgketen. Het was daarom mogelijk om snel te schakelen. De vertegenwoordiging uit de sectoren had binnen de overleggen mandaat, waardoor er weinig vertraging optrad bij besluiten.

Geleerde lessen
Naast de hiervoor genoemde positieve bevindingen zijn er vanzelfsprekend ook verbeterpunten genoemd, waarvan wij als ROAZ-regio’s kunnen leren in de aanpak van de COVID-19 crisis.
De tien belangrijkste geleerde lessen uit de tussenevaluatie zijn:

  1. Ten tijde van een langdurige zorgcrisis is een bestuurlijk crisis ROAZ (BCR) op de huidige schaalgrootte met daarin een gemandateerde bestuurder per sector als logische structuur ervaren;
  2. Aansluiting van alle betrokken sectoren/partijen vanaf dag 1 van een crisis is belangrijk;
  3. Rolverdeling GHOR en Netwerken Acute Zorg moet helder gemaakt worden;
  4. Scenario’s voor de toekomst moeten ontwikkeld worden om de continuïteit van zorg te borgen (hoe te handelen als er een tweede coronagolf of andere infectieziektecrisis komt);
  5. Overleggen per sector en het BCR moeten met gepaste frequentie gecontinueerd worden, afgestemd op de actuele situatie rondom COVID-19;
  6. Specifieke knelpunten moeten een dedicated manager plus team krijgen met mandaat;
  7. Dataverzameling dient geautomatiseerd en afgestemd te worden, rekening te houden met en slim gebruik te maken van reeds bestaande systemen;
  8. Wijzigingen in bevoegdheden, structuren en richtlijnen moeten tot een minimum beperkt worden en daarnaast zeer helder worden gecommuniceerd;
  9. Duidelijkheid in informatiestromen is belangrijk;
  10. Relaties met landelijke organisaties en het ministerie van VWS moeten warm zijn.

 

De netwerken acute zorg zullen met de ketenpartners de geleerde lessen en verbeterpunten oppakken en verder in de praktijk brengen om beter voorbereid te zijn en beter te kunnen functioneren als ROAZ-regio’s tijdens de tweede golf.