Vaccinatie zorgpersoneel gestart

27 januari 2021

Het jaar 2021 is hoopvol begonnen: vanaf 6 januari zijn de eerste zorgmedewerkers gevaccineerd! Op deze dag zijn de eerste vaccinaties toegediend aan acuut zorgpersoneel in de ziekenhuizen, RAV en de VVT.

Acuut zorgpersoneel ziekenhuizen en RAV
Vrijdagavond 1 januari kwam er groen licht voor het zo snel mogelijk starten met vaccineren van acuut zorgpersoneel. Er zijn in eerste instantie landelijk 33.000 Pfizer/BioNTech vaccins beschikbaar gekomen voor acuut zorgpersoneel in de ziekenhuizen en van de RAV’en. Dit was niet voldoende voor alle medewerkers in de acute zorg, waardoor er een scherpe prioritering heeft plaatsgevonden. De vaccins zijn bedoeld voor medewerkers die structureel directe patiëntenzorg geven aan COVID-patiënten én waarbij uitval van deze medewerkers direct leidt tot verlies aan capaciteit.

Met man en macht is er landelijk en regionaal gewerkt om in 4 dagen tijd het vaccinatieproces op te zetten. De LNAZ had een landelijke coördinatiecommissie opgestart om deze operatie met spoed voor te bereiden. Vanuit Amsterdam UMC zijn Moniek Köhlen (medisch directeur) en Jaap Maas (bedrijfsarts) betrokken bij deze commissie. De commissie heeft een plan van aanpak opgesteld, waarin ook de prioritering van zorgpersoneel dat het eerste in aanmerking komt voor een vaccin is bepaald in drie schillen.
Daarnaast heeft Noortje Swart (hoofd ziekenhuisapotheek) een landelijk en regionaal coördinerende rol in de verdeling van de vaccins. De aantallen vaccins die per regio beschikbaar zijn gesteld, zijn tot stand gekomen volgens de verdeling van capaciteit zoals omschreven in het Opschalingsplan Covid-19 (ROAZ NH/FL = opvang van 15.2% van het landelijke aantal COVID-patiënten). Dit betekent dat onze regio 15,2% van het totale aantal vaccins heeft ontvangen. Tijdens het proces bleek dat er meer vaccins uit een flacon gehaald konden worden, waardoor er uiteindelijk meer mensen gevaccineerd konden worden. Landelijk is uiteindelijk de hele eerste schil van acuut zorgpersoneel gevaccineerd!

De RAV-medewerkers zijn bij de ziekenhuizen in hun regio gevaccineerd; er waren onderling afspraken gemaakt bij welke ziekenhuizen de RAV-medewerkers zich konden melden.

Het hele proces is goed en snel georganiseerd. Er is sprake van een hoge opkomst; bij ziekenhuispersoneel soms wel 95% en de opkomst van RAV-medewerkers lag rond de 85%.

Vanaf woensdag 27 januari vindt de tweede vaccinatieronde van de 1e schil (de eerste groep die nu gevaccineerd is) plaats.

VVT en gehandicaptenzorg

De VVT is maandag 11 februari gestart met vaccineren in onze regio en ook daar is sprake van een hoge opkomstbereidheid.

Er is een proef gestart met een eerdere start van het vaccineren tegen COVID-19 van cliënten in verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Door eerder te starten bij een aantal instellingen kan ook ervaring worden opgedaan die benut kan worden bij de verdere uitvoering van de vaccinatiestrategie voor de genoemde doelgroep van vaak kwetsbare mensen. Gelet op het advies van de Gezondheidsraad om het BioNTech/Pfizer vaccin (en waarschijnlijk ook het Moderna vaccin) maximaal te benutten voor ouderen en kwetsbaren en de breed gedragen politieke wens te bezien hoe dit zo snel als mogelijk te realiseren, hebben VWS/RIVM met Actiz, Zorgthuisnl, VGN, Verenso, V&VN en NVAVG besproken of en hoe een eerdere start binnen de bestaande vaccinatiestrategie op een goede manier vormgegeven kan worden en hoe hieruit ook geleerd kan worden voor het vervolg. Hierbij is het voortschrijdend inzicht meegenomen dat het BioNTech/Pfizer vaccin onder bepaalde voorwaarden ook kan worden toegepast bij bewoners van instellingen. Het gaat dan om cliënten waarbij het hoofd/regiebehandelaarschap en medisch dossier bij een arts van de zorginstelling ligt, zijnde Specialist ouderengeneeskunde of Arts Verstandelijk Gehandicapten. Deze bewoners kunnen worden gevaccineerd onder verantwoordelijkheid van de arts werkzaam bij de instelling (vaccineren door verpleegkundigen onder verantwoordelijkheid van geriatrisch arts). Bij tekorten zijn er eventueel medisch studenten beschikbaar vanuit Amsterdam UMC.

Voor de bewoners van locaties waarbij de huisarts de medische verantwoordelijkheid draagt en voor degenen die daar prikken (bij benadering 77 duizend bewoners) is een apart project ingericht.

Bij twaalf geselecteerde organisaties zal deze proef starten; drie organisaties bevinden zich in onze ROAZ-regio. De ziekenhuisapotheek van Amsterdam UMC zal deelnemen aan deze proef (ervaring opdoen in het herdistribueren van kleine batches). De proef heeft wel invloed op de volgorde van het vaccinatieschema.

Huisartsen
Dinsdag 19 januari kwam het bericht dat de huisartsen ook op korte termijn gevaccineerd kunnen gaan worden. Hiervoor zijn landelijk 15.000 Moderna-vaccins ter beschikking gesteld. Het RIVM wil maar een beperkt aantal locaties bevoorraden (23 in dit geval, elke regio krijgt 2 priklocaties, een enkeling 3). Twee ziekenhuizen in onze ROAZ-regio (Amsterdam UMC en Noordwest Ziekenhuisgroep) zijn bereid om als priklocatie te dienen, waar de huisartsen gevaccineerd kunnen worden. Huisartsen uit de hele regio moeten dus naar één van deze locaties. Ze worden hiervoor uitgenodigd door de LHV. De LHV coördineert dit proces met ondersteuning vanuit deze ziekenhuizen, de HAP en het ROAZ-bureau.

De ROAZ-regio Noord-Holland / Flevoland ontvangt woensdag 3 februari de vaccins; van donderdag 4 februari t/m dinsdag 9 februari zullen de huisartsen ’s avonds en in het weekend gevaccineerd aan worden.

GGZ
De GGZ (waaronder zorgmedewerkers Intramurale GGZ en Intramurale GGZ-cliënten) wordt met voorrang gevaccineerd. Op dit moment staan deze groepen vanaf medio februari op de planning. Binnen de GGZ wordt op dit moment geïnventariseerd om de benodigde vaccinhoeveelheden in kaart te brengen. Voor de GGZ intramuraal in ziekenhuizen is via de NVZ/NFU een uitvraagformat verstuurd om aan te geven om hoeveel personen dit gaat. Hierbij gaat het weer om medewerkers die frequent, direct en nabij patiënten contact hebben tijdens hun werk. Daarbij is het houden van 1,5 meter afstand vaak niet te garanderen.

Tot slot

Op de website van het LNAZ staan informatie en praktische hulpmiddelen voor de uitvoering (communicatiemiddelen en formats): https://www.lnaz.nl/covid-19-vaccinatie (zie rechtsboven op de website van de LNAZ

Tenslotte is het belangrijk om te melden dat beschermingsmaatregelen onverkort gehandhaafd blijven, mede omdat niet duidelijk is of het vaccin beschermt tegen overdracht.
We hopen dat zo snel mogelijk alle zorgmedewerkers in onze regio gevaccineerd worden, zodat onze zorgmedewerkers beter beschermd hun werk kunnen uitvoeren!