Verslag ROAZ Focusgroep Acute Cardiologie 21 september

1 oktober 2020

De focusgroep Acute Cardiologie kwam voor de eerste keer weer bij elkaar sinds de uitbraak van de Corona-pandemie. De ervaringen en gevolgen hiervan werden met elkaar gedeeld. CCN gaf aan dat zij in goede samenwerking met de beide locaties van Amsterdam UMC patiënten hebben overgenomen van de poliklinieken en daarmee zoveel mogelijk de acuut planbare zorg overnamen. Ook de verwijzing via de huisartsen verliep goed. De verwachting is dat dit ook met de eventuele tweede golf goed zal gaan verlopen. De beide interventiecentra van Amsterdam UMC hebben geconstateerd dat veel patiënten niet zijn gekomen (dit is ook duidelijk zichtbaar in de afname van het aantal afgekondigde stops op de EHH en CCU). Ook zijn veel patiënten later gekomen met hun klachten dan normaal. Patiënten die zich melden, hadden heftigere infarcten. Voor de tweede golf ligt het grootste risico bij de verpleegkundigen in het geval zij niet kunnen werken vanwege besmetting met het virus. Ook de niet-interventie centra buiten Amsterdamzagen deze wijziging in het patiëntenaanbod. Soms is ook een verkorting in de wachtlijsten zichtbaar. Wel zien zij dat de patiëntenstroom nu weer op gang komt. Zij verwachten een tweede golf goed aan te kunnen.

Tevens zijn tijdens de focusgroep nog aan bod gekomen het project om regionaal doorlooptijden inzichtelijk te maken, alsook een nieuw systeem om drukte in de acute keten inzichtelijk te maken voor de ketenpartners. Tenslotte zijn twee interessante studies gepresenteerd. De studie Famous door Dominique van Dongen van de Isala klinieken naar prehospitale risico-stratificatie bij verdenking hartinfarct en de ARTICA studie door Joris Aarts en hoofdonderzoeker Cyril Camaro van het Radboud UMC. Doel van deze studie is het bepalen van de kosteneffectiviteit van prehospitale triage in de ambulance ten opzichte van triage in het ziekenhuis bij patiënten met pijn op de borst en een laag risico voor een acuut coronair syndroom. Men is enthousiast over beide studies en de mogelijkheden die dit mogelijk biedt in relatie tot de juiste zorg op de juiste plek.