NVZ presenteert 5 puntenplan Acute Zorg

27 augustus 2021

Elke burger moet kunnen rekenen op de juiste zorg, van de juiste zorgverlener, zo snel als mogelijk en op de juiste plek. Maar de spoedzorgketen staat onder druk vanwege de toenemende zorgvraag, de krapte op de arbeidsmarkt en het plafond aan financiële middelen. Om deze uitdagingen in de acute zorg aan te gaan publiceert de NVZ een position paper (pdf) met 5 concrete punten waarmee we samen met andere partijen in het veld aan de slag gaan.

5 deelgebieden

In de position paper geven de Nederlandse ziekenhuizen aan wat nodig is om toekomst-bestendige acute zorg te realiseren. Dit is uiteraard een gemeenschappelijk proces, waar alle ketenpartners in de acute zorgketen een rol en verantwoordelijkheid in hebben.

 1. Regionale oriëntatie en governance
  Het zorglandschap kent duidelijke (sub)regionale verschillen. Elke regio heeft zijn eigen uitdagingen die vragen om maatwerk. De NVZ pleit ervoor te werken vanuit een lokaal gedragen regio-opgave in Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)-verband, waarin de ontwikkeling van de zorgvraag in de betreffende regio is meegenomen. Laat de juridische verantwoordelijkheid voor de eigen organisatie bij bestuurders van individuele instellingen liggen, waarbij de regiopartners gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor de opgave voor de regio.
 2. Verstevigen van de samenwerking in de acute keten
  Patiënten moeten zo veel mogelijk thuis ondersteuning en zorg ontvangen of dichtbij huis een behandeling kunnen krijgen. Om dit verder aan te jagen wil de NVZ de integrale samenwerking tussen zorgaanbieders versterken. Ketenpartners maken duidelijke afspraken over onder andere ieders rol en de verantwoordelijkheid, leggen deze vast en houden elkaar hieraan.
 3. Differentiatie in aanbod van spoedzorg
  Doordat het tekort aan diverse zorgprofessionals groeit als gevolg van een stijgende en complexere zorgvraag is vernieuwing nodig in de manier waarop acute zorg wordt aangeboden. De NVZ wil samen met de partners in de regio werken aan een landelijk dekkend aanbod van spoedzorg door differentiatie op inhoud, spreiding en beschikbaarheid.
 4. Concentratie en spreiding
  De NVZ wil het grootste deel van de spoedzorg dat vraagt om expertise en diagnostiek dicht bij huis borgen, onder andere door de banden met ketenpartners te versterken. Hiervoor is het van belang dat bestaande concentratie-afspraken worden gemonitord en geëffectueerd in combinatie met het maken van aanvullende afspraken over concentratie van hoog-complexe spoedzorg.
 5. Beschikbaarheid bekostigen
  De acute zorgketen leent zich niet voor marktwerking. In lijn met andere beschikbaarheids-diensten zoals de politie en de brandweer, is een bekostiging op basis van werkelijk gebruik niet passend. De NVZ roept het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op de acute zorg te ondersteunen door een vorm van beschikbaarheidsbekostiging voor de acute zorg te realiseren. Idealiter in combinatie met monitoring op basis van de principes van waardegedreven zorg om de kwaliteit te borgen.

Implementatieagenda

Om op deze 5 thema’s stappen te zetten, werkt de NVZ aan de hand van een implementatieagenda aan ondersteunend beleid. Hierbij gaat het onder meer om het opleiden van voldoende zorgprofessionals en het realiseren van een geautomatiseerde informatie uitwisseling. Ook het voorkomen van crowding op de spoedeisende eerste hulp is van belang, door goede capaciteitsmanagementafspraken te maken in de regio rondom de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten.

Bekijk de position paper (pdf).

Bron: NVZ

Deel bericht: