Ontwikkeling en implementatie Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan

9 augustus 2019

Om de opvang van slachtoffers beter te organiseren en te voorkomen dat op de langere termijn de zorgcontinuïteit in gevaar komt hebben de ambulancevoorzieningen van de regio’s Kennemerland, Noord-Holland Noord, Amsterdam-Amstelland, Gooi & Vecht en Flevoland bovenregionaal afspraken gemaakt over gewondenspreiding. Doel van het gewondenspreidingsplan is dat de druk verdeeld wordt over alle ziekenhuizen, de ernstige gewonden in de juiste ziekenhuizen terecht komen en dat ook de reguliere patiënten nog terecht kunnen op de spoedeisende hulp.

Binnen het bovenregionaal gewondenspreidingsplan is een centrale rol weggelegd voor de meldkamer van de ambulancevoorzieningen. Direct na een incident ligt hier de regie. Het monitoren van vraag en beschikbare behandelcapaciteit is een continu proces tussen de meldkamer en de ziekenhuizen. Met het gewondenspreidingsplan hebben de meldkamers een instrument in handen om, afhankelijk van de locatie van het incident, zwaargewonde slachtoffers te spreiden over Noord-Holland, Flevoland, Leiden, Utrecht en Zwolle.

Sinds 2017 is het Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan actief in de ROAZ-regio’s AMC/VUmc. Het afgelopen 1,5 jaar hebben we in samenwerking met de RAV’s Amsterdam, Kennemerland, Noord-Holland Noord, Flevoland en Gooi & Vechtstreek hard gewerkt aan scholingsmiddelen voor de implementatie van de processen van het Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan op onze MKA’s. Het gaat hierbij om taakkaarten (TV Transport, Aanname, Uitgifte en de Buddy MKA), een e-learning en een animatie die de werking van het Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan uitlegt.

Bij rampen en grote ongevallen kunnen veel slachtoffers vallen. Het aanbod van slachtoffers in de eerste 2 uur van een ramp of incident kan de actuele behandelcapaciteit van ziekenhuizen overstijgen. Om de opvang van slachtoffers te organiseren en te voorkomen dat op de langere termijn de zorgcontinuïteit in gevaar komt wordt aan gewondenspreiding gedaan. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) van het brongebied en wordt uitgevoerd onder regie van de meldkamer ambulancezorg van betrokken RAV. Op basis van te verwachten slachtoffers kunnen ziekenhuizen besluiten om hun crisisplannen op te starten, waardoor hun medische behandelcapaciteit binnen korte termijn wordt vergroot.

Het bovenregionaal gewondenspreidingsplan is tot stand gekomen naar aanleiding van ervaringen met grootschalige incidenten (terroristische aanslag) in onder andere Parijs, Brussel en Berlijn. De ervaring leert dat:

•Zelfverwijzers bij voorkeur naar het dichtstbij zijnde ziekenhuis gaan;

•Er direct rekening gehouden dient te worden met de zorgcontinuïteit binnen de eigen regio. Voorkom ‘opstopping’ in de eigen regio hetgeen leidt tot secundaire verplaatsingen van patiënten, ook in de weken na een incident.

Het bovenregionaal gewondenspreidingsplan treedt in werking op het moment dat bij een grootschalig incident de verwachte vraag naar acute zorg in de 1e 2 uur de regionaal actuele behandelcapaciteit overstijgt.

Om de processen en taken voortkomend uit het Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan sterker op de MKA’s te borgen zijn in samenwerking met de RAV’s, SpoedZorgNet AMC en het Netwerk Acute Zorg Noordwest de volgende scholingsmiddelen beschikbaar gekomen:

•een e-learning voor de centralisten van de MKA’s;

•een animatie die uitlegt hoe het proces van gewondenspreiding in de praktijk werkt, deze is tevens onderdeel van de e-learning voor de MKA;

•taakkaarten voor: ◦Aannamecentralist; ◦Uitgiftecentralist; ◦TV Transport; ◦Buddy MKA.

•gerichte taakvragen en oefenscenario’s om de centralisten middels een tabletop te trainen.

Bron: Ambulanceblog.nl

Deel bericht: