‘Politie blijft verwarde mensen opvangen zolang het nodig is’

13 september 2016

Het feit dat de politie in 2017 zal stoppen met het vervoer van verwarde personen is niet nieuw. Het maakt onderdeel uit van de tussenrapportage Verwarde personen die op 5 juli aan de Tweede Kamer is gezonden.  Het organiseren van passend vervoer heeft hierin een centrale rol. Het stoppen van vervoer door de politie gebeurt dus ook in lijn met de aanbevelingen van het aanjaagteam, in goede afstemming tussen alle partijen.

Het is erg belangrijk dat mensen met verward gedrag op een passende, niet onnodig stigmatiserende en traumatiserende manier worden opgevangen of vervoerd. Politie, gemeenten en zorgpartijen zijn hier hard mee bezig. Er wordt nu gewerkt aan kwaliteitsnormen voor vervoer van personen met verward gedrag. De komende tijd zal via pilots worden bekeken wat de beste vormen van vervoer zijn, zoals er eerder ook een pilot is geweest met de psycholance in Amsterdam en Eindhoven. Op basis van de resultaten zullen definitieve afspraken gemaakt worden tussen politie, ambulancezorg en ggz-aanbieders maar ook met andere partijen zodat er een sluitende aanpak is en personen met verward gedrag in 2017 niet tussen wal en schip zullen vallen. Daarbij horen ook afspraken over opvang en beoordelingslocaties. De gemeenten en zorgverzekeraars hebben hier beiden een cruciale rol.

Als er sprake is van een medische noodzaak zullen ambulances ingezet kunnen worden. Maar daarnaast zijn ook andere vormen van vervoer mogelijk. Wat de beste manier is wordt onderzocht en getest. VWS onderzoekt hoe de Tijdelijke wet ambulancezorg “ambulancezorg” duidelijker kan definiëren, zodat – daar waar passend – andere vormen van patiëntenvervoer mogelijk zijn.

Geld dat nodig is om het vervoer over te nemen zal ook beschikbaar worden gesteld. De omvang hiervan zal zichtbaar worden gemaakt na Prinsjesdag.

Bron: NOS / Overheid.nl

Deel bericht: