Regiobeeld implementatie normen uit het Kwaliteitskader Spoedzorgketen

24 april 2019

Een belangrijke taak van het ROAZ is het monitoren en bevorderen van de implementatie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Als hulpmiddel is hiervoor een digitale tool ontwikkeld waarmee ketenpartners per norm kunnen aangeven wat de status van implementatie is. Ketenpartners uit Noord-Holland en Flevoland hebben een eigen inlog gekregen en hebben voor de normen waar zij bij betrokken zijn de status van implementatie aangegeven via www.kwaliteitskaderspoedzorgketen.nl Hiermee is een eerste beeld verkregen van de stand van zaken van de implementatie oftewel een ‘0-meting’

Tot nu toe hebben 22 van de 31 ketenpartners deze ‘0-meting’ ingevuld: 10 ziekenhuizen; 7 huisartsenposten; 4 RAV’s en het Mobiel Medisch Team uit Noord-Holland en Flevoland. Uit de analyse van deze gegevens blijkt dat ketenpartners aangeven dat al zo’n 50 normen volledig geïmplementeerd zijn. Met name voor de onderdelen ‘Triage’ en ‘Diagnostiek en behandeling’ is al veel goed geregeld. Slechts bij drie normen geven alle betrokken ketenpartners aan dat deze nog helemaal niet geïmplementeerd zijn. Voor de overige normen geldt dat er al stappen ondernomen zijn in de implementatie. Het onderdeel ‘Ketenevaluatie’ blijkt nog het minst geïmplementeerd te zijn. Dit is ook logisch aangezien dit onderdeel de meeste nieuwe normen bevat. De komende periode zal het kwaliteitskader verder geïmplementeerd worden. Binnen het tactisch ROAZ en bestuurlijk ROAZ zal het kwaliteitskader een vast bespreekpunt zijn. Binnen de focusgroep Spoedzorgketen wordt een prioritering aangebracht in de normen die binnen de focusgroep verder opgepakt zullen worden.  

Deel bericht: