SIGRA werkt aan stedelijk advies Doorstroming patiënten naar (tijdelijke) vervolgzorg

16 februari 2017

In maart 2017 brengt SIGRA een stedelijk advies uit rondom de doorstromingsproblematiek in Amsterdam. Hierin worden ervaringen, kennis en cijfers gebundeld. Doel van het advies is om op verschillende niveaus te schetsen welke ontwikkelpunten er ingezet kunnen worden om de logistiek rondom doorstroming te verbeteren.

Patiënten ontvangen niet altijd snelle, adequate en passende zorg, door de veranderingen in het zorgstelsel. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen is dat (veelal) kwetsbare ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Dit heeft consequenties voor de wijze en het moment waarop zij bij huisartsen(posten), spoedeisende hulp, ziekenhuizen, thuiszorg en verpleeghuizen terechtkomen. We zien dat sommige mensen tussen wal en schip vallen, SEH’s/ziekenhuizen vol liggen en dat het aantal verkeerde beddagen (te) hoog is.

Door transities en wetswijzigingen zijn de gecreëerde ‘olifantenpaden’ de afgelopen jaren (deels) verdwenen en zijn we met elkaar zoekende naar nieuwe routes in de samenwerking en zorglogistiek. Het is de kunst om samen nieuwe samenwerkingsvormen te creëren – naast de gebaande paden – en pragmatische oplossingen in het ‘nieuwe zorgveld’ te zoeken. Maar hoe pakken we dit veelzijdige probleem aan, wie heeft hierin welke rol en welke mogelijkheden zijn er om deze nieuwe routes goed in te richten?

Rol SIGRA

Doorstroming van patiënten naar (tijdelijke) vervolgzorg is binnen SIGRA sinds 2015 een speerpunt. SIGRA richt zich in dit traject vooral op:

  • Creëren van adequate randvoorwaarden o.b.v. een feitelijk inzicht in de vraag (behoefte) en het aanbod (capaciteit) m.b.t. tijdelijke opnamen in de V&V
  • Gladstrijken van de onderlinge communicatie (waar en bij wie moet ik zijn op basis van welke regeling); hiervoor is een beslisboom ontwikkeld

Stedelijk advies

Er is veel kennis verzameld rondom patiëntstromen, logistieke afspraken, verschillende regelingen, huidige knelpunten en vernieuwende pilots. Deze kennis wordt gebundeld in een stedelijk advies, dat SIGRA in maart 2017 uitbrengt. In het advies wordt onder andere:

  • Op drie niveaus benoemd wat de uitdagingen zijn: domeinoverstijgend (binnen de regio), op stadsdeelniveau en op organisatieniveau (per domein).
  • Per domein aangegeven welke verbetermogelijkheden ingezet kunnen worden.
  • Onderscheid gemaakt tussen zorglogistiek, arbeidsmarkt en informatieoverdracht.

Tijdens de 2e themabijeenkomst Doorstroming op donderdag 16 maart 2017 licht de SIGRA dit advies toe. Meld u nu alvast aan!

Bron: SIGRA

Deel bericht: