Slagkracht, besluitvaardigheid en samenwerking: De corona-crisisstructuur

28 maart 2020

Nederland is in de ban van het covid19 virus, ook wel corona genoemd. We schudden geen handen meer, wassen de handen goed en we klappen in ons handen voor alle andere handen die op dit moment hard werken aan het bed. Vele handen maken licht werk: vrijwilligers bieden zich spontaan aan om…juist, een handje te helpen.

In zorglandschap Nederland wordt op alle lagen hard gewerkt tijdens deze corona-crisis. Nog harder dan daarvoor. Want de situatie rondom het coronavirus vraagt om een alles-op-alles mentaliteit, slagkracht, besluitvaardigheid en: samenwerking. Om de acute patiënt zo snel mogelijk de best beschikbare kwaliteit van zorg te bieden. En hoe de ketenpartners dit doen in deze bijzondere situatie? In dit artikel speciale aandacht voor: de corona-crisisstructuur.

De regio Noord-Holland en Flevoland bevindt zich in fase rood van het regionale zorgcontinuïteitsmodel. Zoals de naam al zegt gaat het zorgcontinuïteitsmodel over het continueren van (acute) zorg wanneer knelpunten ontstaan in de keten. Een knelpunt kan bijvoorbeeld zijn een gebrek aan beddencapaciteit. Het model kent de volgende zes fasen: wit, groen, geel, oranje, rood en zwart. Zodra er een nieuwe fase wordt afgekondigd, betekent dit dat de situatie is veranderd en er andere maatregelen en verantwoordelijkheden nodig zijn. Voor de ketensamenwerking zijn een aantal heldere uitgangspunten geformuleerd;

 • Elke zorginstelling geeft de eigen mogelijkheden en beperkingen aan;
 • Samen wordt gezocht naar de beste oplossing;
 • De druk dragen we samen;
 • Acute zorg gaat voor planbare zorg.In fase rood bereiden de regionale zorginstellingen, Directeuren Publieke Gezondheid (DPG) en Netwerken Acute Zorg samen strategische keuzes voor en worden belangrijke besluiten met elkaar afgestemd.

Een bijzondere situatie zoals corona vraagt om bijzondere maatregelen. Om acute zorg te blijven garanderen is door alle ketenpartners in de regio besloten een crisisstructuur te activeren (toevoegen plaatje crisisstructuur). Alle bestuurders van de zorginstellingen inclusief de DPG zijn verenigd in het bestuurlijk ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg). Het bestuurlijk ROAZ heeft in de crisisstructuur de regie en heeft een besluitvormende rol.

Binnen elk onderdeel binnen deze crisisstructuur wordt er (telefonisch) vergaderd over inhoudelijke onderwerpen.

Op de agenda’s staat:

 • Aantal covid19 patiënten
 • Aantal patiënten op de Intensive Care
 • Aantal isolatiebedden
 • Personeel
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Schaarse zorgmiddelen/apparatuur
 • Communicatie

Gedurende het overleg typen de notulisten gedreven mee. Aan het einde van elk overleg worden besluiten en acties geformuleerd en wordt verslaglegging gedeeld.

Crisis overleggen individuele ketenpartners
De ziekenhuizen, VVT-instellingen, HAP’s, GGZ en RAV’s organiseren hun eigen dagelijks crisisoverleg op bestuurlijk niveau. Dit betekent voor bijvoorbeeld het overleg ziekenhuizen dat alle bestuurders van de ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland hierin vertegenwoordigd zijn.

Crisiscoördinatieteam
Het crisiscoördinatieteam bestaat uit de DPG van Amsterdam-Amstelland, de directeur van RAV Noord-Holland Noord en de directeuren van de Netwerken Acute Zorg.

Bestuurlijk crisis ROAZ
In dit dagelijks overleg spreekt een vertegenwoordiging van de bestuurders van de zorginstellingen (voorzitters van ziekenhuizen-, VVT-, GGZ, HAP- en RAV-crisisoverleg) met het crisiscoördinatieteam (check de website van SpoedZorgNet of Netwerk Acute Zorg Noordwest voor meer informatie over de ketenpartners).

Een kleine greep uit de acties en besluiten:

 • Alle ziekenhuizen hebben de planbare zorg maximaal afgeschaald om IC-capaciteit te creëren en capaciteit voor de opvang van COVID-19 patiënten op (cohort) verpleegafdelingen. Op deze manier ontstond ook ruimte voor het scholen van zorgpersoneel over bijvoorbeeld de omgang met  beademingsapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Driemaal daags wordt door de ziekenhuizen informatie over zorgcapaciteit in een online portaal gezet. Op deze manier is er regionaal inzicht in capaciteit. Hierin wordt aangegeven hoeveel IC-plaatsen er beschikbaar zijn (beademd / onbeademd) en hoeveel beschikbare bedden er zijn in de kliniek om COVID-19 patiënten op te nemen.
 • Bezoekuren: bezoek aan patiënten is gemaximaliseerd tot één bezoeker per dag voor maximaal 30 minuten. Dit geldt voor zowel de algemene afdelingen als de IC. Bezoek aan COVID-19-positieve patiënten is niet toegestaan. Algemene uitzondering geldt voor terminale patiënten en de kinderafdeling.
 • Er vindt op regionaal niveau een inventarisatie plaats van hoeveelheid persoonlijke beschermingsmiddelen bij de verschillende ketenpartners. Doel is om de persoonlijke beschermingsmiddelen zo goed mogelijk te verdelen (landelijk en regionaal).
 • Het OLVG heeft een corona-app gemaakt voor digitale triage. Er wordt aan gewerkt om deze ook voor andere zorginstellingen uit te rollen.
 • Iedere werkdag verschijnt er een communicatiebulletin vanuit de netwerken acute zorg om de belangrijkste besluiten, afspraken en acties van de betreffende dag te communiceren naar de leden van het bestuurlijk en tactisch ROAZ, de ROP-OTO coördinatoren en GHOR NW6-bureaus.

Deel bericht: