Stand van zaken rondom Kwaliteitskader Spoedzorgketen

25 oktober 2018

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen (http://www.kwaliteitskaderspoedzorgketen.nl/) is een landelijk kader dat beschrijft op welke zorg een patiënt met een acute zorgvraag kan rekenen en waar deze zorg aan moet voldoen. In totaal zijn 129 normen (wettelijke normen, nieuwe normen, bestaande veldnormen en aanbevelingen) in het kwaliteitskader opgenomen. Input voor de nieuwe normen is geleverd door zorgprofessionals uit alle acute zorgregio’s en vertegenwoordigers van 11 betrokken koepelorganisaties.  Het kader biedt ruimte en richting om regionaal invulling te geven aan de organisatie van de spoedzorg.

Begin 2018 is het Kwaliteitskader Spoedzorgketen aangeboden aan Zorginstituut Nederland (ZIN). Omdat drie normen in het kwaliteitskader impact hebben op de manier waarop personeel wordt ingezet op de SEH, worden deze normen door de Nederlandse Zorgautoriteit financieel getoetst.
Ondanks dat formalisering van het kader nog afhankelijk is van deze business impact analyse, kunnen partijen nu al (in regionaal verband) invulling gaan geven aan veel van de in het kader opgenomen normen.

Het Kwaliteitskader gaat digitaal
Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is veelomvattend en op dit moment alleen beschikbaar in pdf. Daarnaast zijn de punten in het kwaliteitskader ongenummerd. Niet alle normen hebben betrekking op alle ketenpartners en ook verschillen de normen wat betreft status (aanbeveling, bestaande norm, nieuwe norm) en datum waarop de norm uiterlijk geïmplementeerd moet zijn.

Hierdoor kan het voor ketenpartners lastig zijn om snel inzicht te hebben in de normen waar zij mee aan de slag moeten. Om ketenpartners te ondersteunen en meer overzicht te geven is binnen de LNAZ het idee ontstaan om het kwaliteitskader te digitaliseren. De normen kunnen dan eenvoudig opgezocht, geordend, geëxporteerd en verspreid worden.

Tevens zal het binnenkort mogelijk zijn voor de ketenpartners om de voortgang van de implementatie per norm aan te geven en voor de netwerken om overzichten te maken van de regionale voortgang, uiteraard via een beveiligde login.

Klik hier voor het digitale kwaliteitskader.

Deel bericht: