Stap verder voor vernieuwbouw Alkmaar

7 oktober 2016

De gemeente Alkmaar heeft op donderdag 6 oktober ingestemd met de hoofdkaders voor de vernieuwbouw van locatie Alkmaar. Dit betekent dat de hoofdlijnen vaststaan en Noordwest Ziekenhuisgroep verder kan met de uitwerking van de vernieuwbouwplannen. Ook heeft de gemeente Alkmaar ingestemd met een garantstelling van maximaal €60 miljoen. Met dit besluit wordt de bereidheid vanuit de gemeente Alkmaar bevestigd om de vernieuwbouw te helpen realiseren. En zetten we de volgende stap in het traject van de vernieuwbouw van locatie Alkmaar.

Schetsen
Er is een aantal schetsen gemaakt van de toekomstsituatie. Dit geeft een beeld van de mogelijke situering van de vernieuwbouw. De komende periode wordt dit nader uitgewerkt. De groene omgeving is een belangrijk onderdeel van de identiteit van ons ziekenhuis. Bij het uitwerken van de plannen zetten we in op zo minimaal mogelijk verlies van het huidige groen. Omdat er moet worden gebouwd in een bestaande situatie en het ziekenhuis moet kunnen blijven functioneren is enig verlies onontkoombaar. Dit betreft de groenstrook aan de rand van het park dat direct grenst aan het ziekenhuis. Daarbij geldt de afspraak dat er 1 op 1 wordt gecompenseerd. Groen dat op de ene plek verdwijnt komt op een andere plek op het ziekenhuisterrein terug.

Westerlicht
Noordwest is voornemens Westerlicht te renoveren en in gebruik te nemen voor de kantoorfuncties. Er is in nauwe samenspraak met de gemeente en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een waardestelling uitgevoerd. Een waardestelling is het onderdeel van een bouwhistorisch onderzoek waarin de monumentwaarde inzichtelijk wordt gemaakt en wordt beargumenteerd. Op dit moment wordt een programma van eisen opgesteld waarin staat aangegeven wat er nodig is voor welke kantoorfuncties. Zo kan worden gekeken of en op welke wijze deze functies in Westerlicht zijn onder te brengen. Op basis hiervan wordt een renovatiearchitect gezocht om een plan uit te werken. Hiermee krijgt het monumentale gebouw een waardevolle herbestemming te geven en wordt een einde gemaakt aan de periode van leegstand.

Betrokkenheid omwonenden en belangengroepering
Nu de gemeente duidelijkheid heeft gegeven over de contouren voor de vernieuwbouw wordt met de gemeente een klankbordgroep geformeerd waarin onder andere omwonenden en belangengroeperingen zitting zullen nemen. Met hen zullen we in gesprek gaan over onze plannen.

Meer informatie
Lees het raadvoorstel.

Schetsen fase 1:


Schetsen eindsituatie:

Bron: Noordwest Ziekenhuisgroep

Deel bericht: