Taskforce “de juiste zorg op de juiste plaats”

12 april 2018

Op initiatief van het ministerie van VWS is begin van dit jaar een Taskforce geformeerd die zich heeft gebogen over het thema “de juiste zorg op de juiste plaats” met de bedoeling input te geven voor de op te stellen hoofdlijnenakkoorden.

In haar eindrapport doet de Taskforce een aantal handreikingen en beschrijft waar kansen liggen om de zorg beter en efficiënter te organiseren, tegen lagere kosten. In de kern gaat het over het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen (naar dichterbij mensen thuis) en vervangen van zorg (door andere zorg, zoals e-health).

De Taskforce bestond vooral uit experts uit alle disciplines van het medische domein. Vanuit het sociaal domein nam Hilde Reints deel, directeur Sociaal Domein in de gemeente Enschede. Zij werd gevraagd om op persoonlijke titel deel te nemen; “Omdat alle experts deelnamen op persoonlijke titel, kon de Taskforce over belangen van domeinen en belangen van organisaties heenkijken. Ik denk dat die keuze uiteindelijk een positieve bijdrage heeft geleverd aan de kwaliteit van het rapport.”

Hilde Reints over haar ervaringen:

Hoe was het om als directeur in een gemeente, verantwoordelijk voor het sociaal domein, deel te nemen aan een landelijke Taskforce met experts uit het medische domein?

“Ik vond het interessant en heb veel geleerd. Je begeeft je toch in een andere wereld, met een eigen taalgebruik. Artsen en zorgverzekeraars denken eerder in termen van patiënten en ziektebeelden. Anderzijds werd wel duidelijk dat zij tegen dezelfde vraagstukken aanlopen als wij in het sociaal domein. Er wordt hard gewerkt aan preventie. Ook in het medisch domein moeten de kosten naar beneden en moeten patiënten steeds meer zelf doen en organiseren. Het was erg zinvol om hier aan te sluiten, want als het gaat over preventie in de zorg dan komt gauw het lokale sociaal domein in beeld. Eén van de adviezen in het rapport is dan ook om te investeren in de Wmo met als doel de vraag naar medische zorg terug te dringen.”

Voor wie is het rapport interessant?

“In de eerste plaats voor de partijen betrokken bij de hoofdlijnakkoorden. Maar ook zeker voor beleidsmakers en wethouders gezondheidszorg en sociaal domein. In het rapport geven we een doorkijk naar hoe de zorg op lokaal niveau er uiteindelijk uit zou moeten zien voor inwoners. Er is veel aandacht voor de grenzen waar het medisch en sociaal domein elkaar raken. In de taskforce zag je dat “het sociaal domein” vrij onbekend is bij medische professionals. En andersom: wat weet ik nou eigenlijk van medische zorg? Maar het is echt nodig dat we elkaar leren kennen en erkennen. In de toekomst zal er meer overlap zijn in werkprocessen, over de grenzen van de domeinen heen. Met een goede aansluiting en samenwerking is veel winst te behalen.”

Hoe nu verder?

“De vervolgvraag is: hoe gaan het Rijk, zorgverzekeraars, andere partners in het zorglandschap maar zeker ook gemeenten de handreikingen uit het rapport concretiseren? We zeggen vaak tegen elkaar dat het lokaal en in de regio moet gebeuren. Maar hoe krijgen we het voor elkaar, hoe zorgen we voor echte transformatie. Willen we de zorg echt veranderen dan vraagt dat om sturing en de juiste prikkels.
De laatste zin van het rapport is: “Wie doet er mee?”. Ik denk dat “wij van het sociaal domein” veel te bieden hebben aan het medisch domein en uiteindelijk een sleutel kunnen zijn voor het waarmaken van “de juiste zorg op de juiste plek”. Ik hoop daarom dat de beweging zich doorzet.”

Gemeenten zien graag dat de adviezen van de Taskforce landen in de nieuwe hoofdlijnenakkoorden en nader worden geconcretiseerd.

Lees hier het rapport

Bron: VNG.nl

 

 

 

 

 

 

Deel bericht: