Verslag met Joris van de Post voorzitter Focusgroep Acute verloskunde

25 juni 2020

Gesprek Joris van de Post voorzitter focusgroep acute verloskunde

Joris is een van de leidinggevenden in het Amsterdam UMC van het Vrouw- en Kind Centrum bij de afdeling Verloskunde en Gynaecologie op beide locaties. Hij was de afgelopen periode actief betrokken bij het COVID crisisoverleg op de V&G afdeling en bij het (crisis)afstemmingoverleg van de V&G in de regio.

Onderlinge afstemming
De afgelopen periode is er wekelijks regionaal crisis overleg geweest via de nu al gebruikelijke ‘beeldbel’- kanalen. Winstpunt daaruit alleen al is dat de voordelen van deze overlegvorm door iedereen wordt erkend. Regionale afstemming vind o.a. plaats over (toegangs)beperking op de verloskunde afdelingen, bezoekers beperking op de kraam afdelingen, het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM), maar ook Multi disciplinair overleg (MDO).
Eenduidigheid in handelen werd in een regionale richtlijn vastgelegd. Ook de beperkte capaciteit van verloskamers was een gespreksonderwerp; het inzicht in de regionale capaciteit middels het Acuut Zorg Portaal (AZP) bleek opnieuw een pré.

Lage risicogroep
Al snel was duidelijk dat zwangeren en zuigelingen niet in een van de hoge risicogroepen vielen, waardoor eerder getroffen (veiligheids)maatregelen (zoals het gebruik van PBM bij alle bevallingen) kon worden teruggedraaid.

Landelijke registratie
Wat de impact van COVID-19 heeft (gehad) op moeder en kind zal blijken uit de landelijke (perinatale) registraties. Wat Joris zelf opviel in de afgelopen periode is dat verloskundigen terughoudender waren met het insturen van zwangeren naar G&V ter consultatie. Mogelijk is er meer telefonisch afgehandeld

Tweede COVID-19 golf
De genomen maatregelen zijn goed gedocumenteerd en bij een opvlamming opnieuw toe te passen. Joris is wel bezorgd over eventuele volgende virussen. Wat is de impact dan op de zwangeren en de pasgeborenen? Tijdens het griepseizoen van 2 jaar geleden hebben zich bij zwangeren complicaties voorgedaan, waarvoor IC-zorg nodig was. Een scenario uitwerken voor een volgende crisis is wel van belang.

Afstemming met de ROAZ bureaus
Joris pleit ervoor dat een betrokken focusgroep adviseur aanhaakt bij het regionale G&V COVID-overleg om de informatie- en communicatielijnen met het ROAZ kort te houden. In de afgelopen periode hebben een aantal genomen maatregelen de verloskunde pas laat bereikt. Dit betrof o.a. de informatie over beperkt ambulancetransport in de regio en specifieke maatregelen, zoals aangepaste (interne) routing van niet geteste COVID patiënten.

Focusgroep Acute Verloskunde
De komende focusgroep bijeenkomst zou gaan over afstemming over regionale acute verwijzingen bij dreigende vroeg geboorte en eenduidige afspraken met betrekking tot overplaatsing van de zwangere bij een dreigende vroeggeboorte (voorkomen van onnodig transport tussen ziekenhuizen);
Daarnaast is het belangrijk om een scenario uit te werken: wat als de zwangere wel gevoelig is bij een volgende virus uitbraak?

De focus zou moeten liggen op de acute zorg bij de zwangere en de opvang van de neonaat om deze te verbeteren. Door de samenwerking met de VSV’s te verbeteren, waarbij met name met de verloskundigen afspraken worden gemaakt over de acute verwijzingen, kan deze beter worden gestroomlijnd. Joris heeft genoeg inspiratie om hiermee de komende periode aan de slag te gaan!

 

Deel bericht: